Porin kulttuurisäätö
#Holiday365
Näyttelykatalogi
Exhibition catalogue
#Holiday365
FIN

Porin kulttuurisäätö: #Holiday365 – 365 lomailun silmässä

Vuoden 2022 Visitors-näyttelyssä Porin kulttuurisäätö keskittyi vierailijoiden teemaan tyhjän ja hylätyn talon kautta. Vuonna 2023 #Holiday365-näyttely jatkaa vierailemisen parissa, mutta tyhjyyden sijaan keskittyen lomailun yltäkylläisyyteen, täyteyteen ja odotuksiin. Yhteistä hylätyille tiloille ja taloille sekä lomailulle ja turismille on nostalgia, joka voi kohdistua niin kauan sitten menetettyyn kuin tulevaan menetykseen, villin ja alkuperäisen käsitteisiin, sekä arjesta ja rutiineista poistumiseen.

Toiminta erilaisissa ympäristöissä ei perustu vain alueellisen vetovoiman kasvattamiseen, vaan uteliaisuuteen uusia ympäristöjä kohtaan sekä idealistiseenkin ajatukseen taiteen merkityksestä ja merkityksiä luovasta voimasta: taide halutaan tuoda uusiin paikkoihin ja uusien yleisöjen kohdattavaksi.

Molempiin, hylättyihin paikkoihin ja turismiin, liittyy myös paljon näkymätöntä potentiaalia ja sellaista, mitä voi ajatella toisin ja uudelleen. Samoin taiteella ja turismilla on paljon yhteneväisyyksiä. Näitä yhtäläisyyksiä tarkastellaan Porin kulttuurisäädön Pällistelyn ylistys – Taide, luonto ja matkailu koettuna ja kuviteltuna elämyksenä -artikkelissa, joka kirjoitettiin samaan aikaan #Holiday365-näyttelyn prosessin kanssa elokuussa 2023 ilmestyvään Mustarinda-lehteen. Tekstissä pohditaan Puolangalla sijaitsevan Paljakan hiihtokeskuksen kautta taiteen potentiaalia vajaakäytössä olevissa kohteissa ja laajemmin alueiden vetovoimaisuutta. Toiminta erilaisissa ympäristöissä ei perustu vain alueellisen vetovoiman kasvattamiseen, vaan uteliaisuuteen uusia ympäristöjä kohtaan sekä idealistiseenkin ajatukseen taiteen merkityksestä ja merkityksiä luovasta voimasta: taide halutaan tuoda uusiin paikkoihin ja uusien yleisöjen kohdattavaksi. Paikallisella taidetoiminnalla on valtava merkitys, mutta yhtälailla uudet ja yllättävät taide-elämykset voivat olla jopa käänteentekeviä heille, jotka eivät jatkuvasti nykytaiteeseen arjessaan törmää.

Taiteen lailla lomamatkailu tarjoaa toisenlaisia maailmoja ja tapoja olla, se avaa välähdyksiä muihin todellisuuksiin. Toisaalta todellisuudet voivat olla kulisseja, tarkoitushakuisia kehitelmiä. Nähtävyydet, matkamuistot ja postikortit luovat jatkumon, jossa paikallisuus esitetään, luodaan ja tuotteistetaan, Taide voi vastata turismin paradoksiin ja ongelmiin, joita siihen ja elämyskulttuuriin laajemmin liittyy: massaturismin aika on ohi, mutta haluamme yhä matkustaa, kokea ja nähdä uutta ja taiteen avulla se on mahdollista. Taide myös auttaa ymmärtämään näitä rakenteita, ja Porin kulttuurisäätö onkin eri alueille suunnatuissa hankkeissaan kerännyt huomattavan määrän tietoa paikallisiin käytäntöihin ja toimintamalleihin liittyvistä kysymyksistä.

Resursseihin, oletuksiin ja odotuksiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät työn, toimeentulon, etuoikeuksien ja normien käsitteisiin: mikä on itsestäänselvästi käsitettävissä tuottavaksi työksi, mikä taas epäilyttävästi muistuttaa lomaa. Jos ammattiurheilija tekee työtään Vuokatin lomailuun rakennetussa ympäristössä, vaikkapa hiihtäen lomailijoiden suosimilla laduilla, lomailijoiden keskellä, niin mistä tiedämme hänen olevan töissä? Taide ja urheilu molemmat ovat epätyypillisiä ammatteja, joilla molemmilla on erityinen suhde lomailuun ja turismiin. Siinä, missä monelle taide ja urheilu toimivat virkistävinä vapaa-ajan harrastuksina, joihin lomalla on mahdollista sijoittaa erityisen paljon aikaa ja joita toisaalta matkailuelinkeino hyödyntää, on kyseessä toisille koko elämä. Näille ympäröivä talous harvoin tuottaa mainittavaa hyötyä. Nuorisotutkimusseura on tutkinut huippu-urheilijoiden ja taiteilijoiden elämänkulkuja sekä niihin vaikuttaneita prosesseja. Nämä poikkeukselliset ammatit rinnastuvat tutkimushankkeessa ja sen puitteissa toteutetuissa haastatteluissa, eikä vertailulta voi välttyä kun puhutaan alojen arvostuksesta, asemasta, rakenteista tai rahoituksesta. Kilpaileminen on oleellinen osa molempia ammatteja, mutta taiteilijahaastatteluiden yhteydessä urheilijan ura nähtiin vielä taiteilijuutta raadollisempana, sillä urheilijan uran nähdään olevan ikään sidottu. [1] Sen sijaan taiteellisen huipun voi teoriassa saavuttaa koska tahansa. Mutta kuinka tätä menestystä määritellään? Ja toisaalta, onko menestyspuhe kovinkaan mielekästä aikana, jossa arvostuksen puute läpäisee koko taiteen kenttää ja merkittävä osa tekijöistä ei saa toimeentuloaan taiteen tekemisellä.

Kuten lomailussakin, tavanomaisesta poikkeavassa ympäristössä työskentely voi tarjota mahdollisuuksia rauhoittumiselle ja hengähdystauon jatkuvasta kilpailusta sekä tilaa uuden ajattelulle ja kokeiluille.

Porin kulttuurisäädölle lomailuun liittyvien odotusten ja perinteiden tarkastelu on myös henkilökohtaista, sillä kollektiivin vuodesta 2013 lähtien järjestetyt näyttelyt ovat vuosittain sijoittuneet heinäkuulle – Suomen lomasesongin suosituimmalle kesälomakuukaudelle. Vuosittaiset projektit on yli 10 vuoden ajan toteutettu vaihtuvilla kokoonpanoilla ja rahoituksilla, sekä lukuisia erilaisia työtilanteita yhteen sovittamalla. Koska Porin kulttuurisäädön jäsenten kesälomat ovat pääsääntöisesti vietetty omien näyttelyhankkeiden parissa, on niiden tavoitteissa korostunut myös ilon ja nautinnon yhdistäminen prosessiin. Kuten lomailussakin, tavanomaisesta poikkeavassa ympäristössä työskentely voi tarjota mahdollisuuksia rauhoittumiselle ja hengähdystauon jatkuvasta kilpailusta sekä tilaa uuden ajattelulle ja kokeiluille.

Lomailuun viittaavan kuvaston välittäminen osana projekteja on häivyttänyt työn taustalle. Epätyypillinen työn ja lomailun, taiteen ja elämän yhdistäminen saattaa piilottaa työstä työn, etenkin ulospäin usein määrittelemättömältä näyttävän taiteellisen työn kohdalla. Työ ja loma on totuttu pitämään selkeästi erillään eikä mielikuvaa siitä, miltä työ ja miltä loma näyttää, haasteta. Kuitenkin vielä sodanjälkeisessä Suomessa lomailua lähestyttiin virkistäytymisen lisäksi oppimisen, uudistumisen ja sosiaalisten suhteiden kautta. Loma- ja luentopäivät olivat vuosikymmenien ajan keskeinen käsite. Lepäämisen lisäksi ne mahdollistivat sekä ammatillista tiedonvaihtoa että keskustelua yhteiskunnallisista muutostarpeista, kuten syrjäseutujen koulutusmahdollisuuksien merkityksestä. Suomen ajoittain nopea taloudellinen kehitys 70-luvulla alkoi jättää jälkeensä entistä uupuneempia työläisiä, jolloin levon tarve alkoi lisääntyä ja työhön keskittyvä sisältö lomalla vähentyä.[2]

Taiteen, matkailun ja turismin suhde on monella tapaa risteävä. Taiteilijat ovat matkustaneet tiedon, taidon, kokemusten ja elämysten perässä, ja myös taiteen perässä matkustetaan. Maailmalla räjähdysmäisesti lisääntyneiden biennaalien menestystä mitataan kansainvälisten kävijöiden määrällä ja etenkin uusien biennaalien kohdalla on aiheellista pohtia, ovatko lähtökohdat matkailun vai taiteen edistämisessä. Mutta taide voi myös tehdä haitallisia rakenteita näkyväksi ja muuttaa niitä: taide voi ohjata matkailua uusille reiteille ja kohti kestävämpiä toimintamalleja. Kuitenkin turismin lailla taiteellakin on tapana valloittaa aina uusia alueita ja käyttää niitä omiin tarpeisiinsa.

Se, miten taide tekee asioita näkyväksi, on vaikuttanut käsitykseemme työstä. Taide dokumentoi työn muuttuvia muotoja ja taiteelliset representaatiot tuottavat mielikuvia siitä, miltä työ näyttää. Eero Järnefeltin ansiosta kaskenpolton visuaalinen mielikuva on aivoissa yhtä pysyvästi kuin monet omista muistoistamme. Lukuisat elokuvat ovat opettaneet meille, miltä työ tehtaassa näyttää ja tuntuu ja miten työntekijät työpäivän jälkeen poistuvat tehtaan porteista. Tässä hetkessä taiteessa nykytyön luonne tulee esiin esimerkiksi Pilvi Takalan teoksissa, jossa työpaikka on pikemminkin ilmapiiri kuin tekemistä, tai Mika Rottenbergin videoissa, joissa sukupuolitettu ruumis on valjastettu tuottamaan toinen toistaan absurdimpia asioita. Kuubalainen taiteilija Adrian Melis puolestaan tarkastelee teoksissaan mm. tuotannollisten rakenteiden ja byrokratian joustamattomuutta sekä niiden vaikutusta työntekijöiden motivaatioon ja työn merkityksiin.

Todellinen loma ei voi koskaan olla niin onnistunut, kuin se loma, jonka olemme kuvitelleet, nähneet elokuvissa ja televisiossa, jonne haluamme matkustaa.

Samoin taide on vaikuttanut kuvaamme lomailusta, jossa rentoutuaksemme tarvitsemme eksotiikkaa. Turismi on simulacrum ja se elää siitä, että se yrittää tavoittaa omaa representaatiotaan. Todellinen loma ei voi koskaan olla niin onnistunut, kuin se loma, jonka olemme kuvitelleet, nähneet elokuvissa ja televisiossa, jonne haluamme matkustaa. Samaan aikaan turismi tuottaa representaatioita “alkuperäisestä”, jonka pariin kaipaamme modernisoituneessa maailmassa – Helsinkiin saapuvat turistit ostavat poronnahkaisen avaimenperän ja kuksan ja kanarialla matkamuistoksi kastanjetit. Turismiin liittyy kaipuu autenttisen pariin ja samalla sitä itseään kritisoidaan nimenomaan autenttisuuden puutteesta.

Tarve löytää uusia tapoja matkailla on muuttamassa turismin työksi. Siinä, missä loma aikaisemmin tarjosi mahdollisuuden irrottautua ja katsoa asioita uudesta perspektiivistä ja ulkopuolelta, uudenlaiset turismin muodot sekä tarjoavat että vaativat osallisuutta. Agriturismi ja erilaiset asunto- ja työvaihdot mahdollistavat kestävämmän matkailun, jossa majoitus vaihdetaan esimerkiksi maatiloilla tehtävään työhön, kuten oliivien poimintaan. Globaalien suuryritysten sijaan hyötyvät paikalliset toimijat, ja turisti tutustuu paikkaan syvemmällä tasolla. Vaihtelua, varmasti, lomaa, ehkä. Onko integroituminen aina välttämätöntä autenttisuuden kokemuksen saavuttamiseksi?

Sotkamon kunnan slogan on “Ole lomalla 365”, mutta onko ikuinen, loputtomasti jatkuva loma tavoite, vai itseasiassa painajainen? Voitaisiinko ajatella, että työ voisi olla sellaista, ettei elämää värittäisi jatkuva kaipuu lomalle? Ja toisaalta, voisivatko myös epätyypilliset työn muodot mahdollistaa irrottautumisen työstä? Sloganin tavoite on houkutella uusia asukkaita Sotkamoon ympärivuotisen loman avulla ja viestiä, että arki kunnassa on rentoa kuin lomaillessa. Mutta millaista on asua ja elää turismibisneksen silmässä? Millaisia vaikutuksia turismilla on ihmisten elinympäristöihin? Miten arkipäiväisyys ja elämysteollisuus voisivat elää rinnakkain? Kun esimerkiksi paikallista luonto- ja kulttuuriympäristöä alistetaan jatkuvasti uusien hiihtolatujen, golfkenttien ja massiivisten hotellihankkeiden alle, pysyvien asukkaiden elinympäristöstä katoaa sen viehättävät ominaispiirteet ja se muuttuu homogeeniseksi representaatioksi siitä mitä lomakohteen ajatellaan olevan. Mitä tapahtuu, kun lomasta tuleekin arkea ja kaikki arjessa tapahtuu lomakulississa?

Lomailun mahdollisuudet jakavat ihmiset niihin, jotka jäävät ja niihin, jotka lähtevät. Matkailuelinkeino puolestaan niihin, jotka tuottavat kokemuksia ja elämyksiä, ja niihin, jotka kuluttavat niitä. Kaikilla ei ole varaa matkustaa, eikä kaikilla aloilla ole lomailuun yhtäläisiä mahdollisuuksia. Lomailu voi myös ahdistaa ja arjen rutiinien puuttuminen stressata.

Matkailubisnekseen sisältyy ristiriitoja. Esimerkiksi Sotkamossa matkailu tuo tuloja ja elintasoa, mutta massaturismi on alkanut myös syödä paikallista luontoa ja arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Kylänraitin valloittavat eksyneenä palloilevat turistit ärsyttävät, mutta samalla tuulahdus maakunnan ulkopuolelta on virkistävä. 90-luvulla ennen internetiä Vuokatissa kasvaneet muistelevat, kuinka ovi ulkomaailmaan avautui kun hiihtoloman aikaan Katinkultaan tuli söpöjä lumilautailevia poikia, jotka tarjosivat vaihtelua paikalliseen “tarjontaan”. Samoin kylpylän porealtaista nauttiminen koulun jälkeen tai syntymäpäiväjuhlat keilaradalla oli arkista luksusta kunnassa, jonka tarjonta nuorille muutoin oli pesäpallon peluu tai mopon rassaus.

Sotkamo näyttelylokaationa on mielenkiintoinen, sillä vaikka paikkakunnalla on turisteille tarjolla runsaasti elämyksiä ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia, monipuolinen kulttuuritarjonta ja nykytaide loistavat poissaolollaan. Porin kulttuurisäädön työlle olennaista on taiteen saavutettavuuden parantaminen ja siihen liittyvät kokeilut. Eri toimijoiden tuottamat vaihtuvat kulttuurielämykset voivat olla merkittävä lisä joskus monotoniseenkin paikalliseen tarjontaan. Sotkamossa näyttelyä tehtiin erityisesti paikalliset sekä urheilua ja aktiivilomailua harrastava yleisö mielessä.

#Holiday365 on mahdollistanut tutustumisen Sotkamoon ja Vuokattiin sekä alueen erityispiirteisiin. Tutuksi ovat tulleet vaikuttavat luonnonmaisemat ja toisaalta niistä esiin nousevat hyppyrimäet ja laskettelurinteet, lomakylän toisteisuus ja kolossaaliset hotellit ketjuravintoloineen. Prosessi on pakottanut pohtimaan alueellista eriarvoisuutta ja saavutettavuuden kysymyksiä: matkustamista ajatellaan usein lomailuun tai työhön liittyvänä lisänä, mutta haja-asutusalueilla pitkiä matkoja tehdään jatkuvasti, ja samalla mahdollisuudet niiden sujuvaan kulkemiseen vähenevät sitä mukaa, mitä kauemmas pääkaupunkiseudusta edetään. Hanke on mahdollistanut erilaisten alueellisten rahoitusmallien tarkastelemisen läheltä ja osoittanut, että vaikka ymmärrystä alueellisen toiminnan tarpeellisuudelle on, ovat keinot usein heikkoja tai kestämättömiä.

Tarvitaan kuitenkin vielä työtä, jotta kunnat tunnistavat niiden ulkopuolelta tulevien hankkeiden potentiaalin ja oppivat käyttämään näitä esimerkkeinä tuleville projekteille.

#Holiday365-näyttelyä on pyritty toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa ja osa näyttelyn rahoituksesta on tullut kunnan harvaan asuttujen alueiden kehityshankkeesta, jonka on myöntänyt Taiteen edistämiskeskus. Porin kulttuurisäädön toiminnassa keskeistä on luoda taiteen välittämisen ja esittämisen uusia tapoja, samoin tutkia taiteellisen työskentelyn ja uusien aloitteiden potentiaalia alueellisena vetovoimana. Yhteistyö kunnan kanssa on ollut välttämätöntä edellä mainittujen tavoitteiden täyttymiseksi. Tarvitaan kuitenkin vielä työtä, jotta kunnat tunnistavat niiden ulkopuolelta tulevien hankkeiden potentiaalin ja oppivat käyttämään näitä esimerkkeinä tuleville projekteille. Tämä on tärkeää, jotta kunnianhimoinen ja moniääninen nykytaide voi kukoistaa kaikkialla Suomessa.

Näyttelyn teemat, työ ja loma, ovat keskusteluissa ja sittemmin taideteoksissa saaneet monenlaisia muotoja, mutta keskeisenä havaintona on molempien käsitteiden mahdottomuus prekaarilla alalla työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Niin lomailun kuin työnkin olemus tuntuu vaikeasti tavoitettavalta. Onko lomailusta puhuttava kulunein klisein, ja onko taiteellista työtä mahdollista esittää ilman, että siihen olennaisesti liittyvä etsimisen ja epävarmuuden elementti katoaa?

Olemme kiitollisia taiteilijoille, jotka ovat heittäytyneet lomailun ja työn pyörteisiin kanssamme. Työryhmä on pääosin koostunut tekijöistä, joiden roolia projektissa voidaan tarkastella intiimin ulkopuolisen käsitteen kautta, eli ympäristöä uusin silmin ihmetellen mutta siihen jo olemassaolevan suhteen pohjalta toimien. Tämä lähtökohta on tarjonnut valtavasti uusia näkökulmia niin Sotkamoon, kuin näyttelyn tekoprosessiinkin. Uuden löytämisen riemu toivottavasti välittyy teoksista, ja saa paikallisenkin katsojan tarkastelemaan ympäristöään tuorein silmin. On ollut ilo päästä tutustumaan paikkakunnan merkitykselliseen pesäpallokulttuuriin ja Hiukan upouuteen stadioniin Olga Spyropouloun ja Katriinan Kettusen paikallista yleisöä osallistavan Hiukan Stadiondrilli esityksen puitteissa. Paola Jalilin teos ammentaa työn ja lomailun representaatioista sekä nostaa esiin kotimaisen lomailun puitteita Hotelli Tuliketun toimiessa ainutlaatuisena kulissina teokselle. Riikka Keränen kiinnittää teoksellaan huomion nähtävyyksiin ja näiden erityislaatuiseen asemaan alkuperäisen ja keksityn välimaastossa. Turistina haluamme tutustua paikan historiaan, vaikuttua, ja uskoa tarinoiden ihmeellisyyteen, oli kyse sitten antiikin kaivauksista tai Syntiniemen alkuperästä. Anna-Sofia Sysser lähestyy teemaa yleisen ja yksityisen kautta, yhdistäen kaikille tutun lomavaatteen ja henkilökohtaisen suhteen Sotkamon ja Vuokatin tunnettuihin nähtävyyksiin. Kymmenen päivää kestävän näyttelyn aikana Mauymi Niiranen-Hisatomi korjaa lomailijoiden kuluttamaa esineistöä, tuoden työllään esiin lomailuun liittyvän ylenmääräisyyden ja massaturismiin liittyvän kertakäyttökulttuurin. Océane Bruelin ja Dylan Ray Arnoldin teoksen lootuksensyöjät houkuttelevat lomailun huolettomaan maailmaan, ja teos kysyy onko lomailijan autuus tunne, jonka kulttuurissamme voi saavuttaa vain ensin työtä tekemällä? Heidi Kilpeläisen Tipasojan kylään sijoittuva yhteisöllinen teos on ollut pitkäkestoinen prosessi, jonka aikana kyläläisten muistoja ja esineitä on kerätty vanhaan kyläkouluun. Viimeisten vuosikymmenten aikana maaseutujen tulevaisuus on kriisiytynyt sekä matkailun että elinvoimaisuuden lähtökohdista, mutta samalla syrjäseutujen yhteisöt ja paikalliskulttuurit voivat versoa uusia suuntia näille alueille. Teosten lisäksi teemoja on pohdittu yhdessä kirjailija, esseisti ja podcast-artisti Pontus Purokurun kanssa, jonka kanssa kirjoitettu Lomalla töissä rentoutumassa löytyy tästä online-katalogista.

Kokonaisuus osoittaa, miten monista eri lähtökohdista lomailun ja työn käsitteitä voi tarkastella, ja uskomme, että näyttelyn aikana vierailijoiden kanssa käytävät keskustelut luovat vielä lukemattomia uusia näkökulmia aiheeseen. Toivomme myös, että näyttely tarjoaa oman lisänsä ikimuistoisiin kesälomakokemuksiin tai mahdollistaa virkistävän ja ajatuksiaherättävän tauon työnteon keskelle.

Lähteet:
[1] Piispa, M. & Salasuo, M. (2014) Taiteilijan elämänkulku. Tutkimus nuorista taiteilijoista 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 156.
[2] Kangas, O. (1994) Me investoimme ihmiseen. Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon neljä vuosikymmentä. Koivu ja tähti Oy.

_______________________________

Anna Jensen & Pontus Purokuru: Lomalla töissä rentoutumassa

Kirjailija, esseisti ja podcast-artisti Pontus Purokuru ja Porin kulttuurisäädön Anna Jensen keskustelivat kevään ajan #Holiday365 näyttelyn teemoista, työstä, lomailusta, vastuista ja vastuuttomuudesta.

Anna:

Kun aloimme miettiä Sotkamoa, mietimme sen identiteettiä lomapaikkana, puitteita, joita lomailun nähdään tarvitsevan, ja toisaalta mitä oikeasti tarkoittaisi olla lomalla 365 päivää vuodessa, kuten Sotkamon slogan vihjaa. Mikä tällaisen loman mahdollistaisi, kuka sen mahdollistaisi, ja mitä 365 päivän loma mahdollistaisi?

Missä kohtaa harrastaminen muuttuu palkattomaksi työksi?

Lomaa ei voi miettiä miettimättä työtä. Mitä epätyypillisempi työ, sen kummallisemmaksi suhde lomaan muuttuu. Sotkamon lomapuitteet ovat myös työympäristö monille ammattiurheilijoille. Taiteilijoiden tapaan urheilijan työ nähdään usein kyseenalaisena, harrastamisen rajalla hapuilevana. Missä kohtaa harrastaminen muuttuu palkattomaksi työksi? Entä onko kyseessä harrastus, jos ammattilainen toistuvasti päätyy harjoittamaan ammattiaan palkatta?

Molemmissa ”työ” myös sosiaalisesti pyyhitään näkymättömiin puhumalla lahjakkuudesta tai kutsumuksesta. Samalla taiteen historia on loputon työn esitysten jatkumo. Luolamaalauksissa kuvattiin metsästystä, agraarikulttuuriin siirryttäessä kaskenpolttoa ja viljavilla pelloilla tapahtuvaa työtä, teollinen vallankumous tuotti teknologian mahdollistamia elokuvaesityksiä työstä teollisuuden parissa ja ruumiillisen työn mekanisoitumisesta, nyt kuvataan ruokalähettejä. Taiteellinen työ puolestaan on helposti typistynyt omakuviin, jossa maalari tuijottaa peiliin sivellin kädessä, tai valokuvaaja seisoo alasti metsässä. Taiteellisen työn ja sen prosessien välittäminen on hankalaa, koska ne eivät ole näkyviä ja ne ovat usein hyvin kummallisia, niistä puhuminen voi aiheuttaa häpeää, ja joskus jopa niiden ajatteleminen.

Taide ja urheilu ovat erityislaatuisia, historiallisesti muuttuvin tavoin. Urheilulla ja taiteella on kummallakin juuret jumalassa ja kirkossa. Ehkä tämäkin on tehnyt niistä epätöitä: voiko näin suora yhteys jumalaan olla yhtä maallista kuin vaikkapa viljan viljely tai tienrakennus?

Onko taiteelle, tai urheilulle, ollut eduksi, että niiden erityisasema on riisuttu? Etteivät taiteilijat ja urheilijat näyttäydy jumalaisina yksilöinä, joiden kautta pääsemme kosketuksiin suurempien voimien kanssa?

Korona-aika toi esiin työn hierarkkisuuden – sen, ketkä yhteiskunnassa tulevat huomioiduksi. Taide on juhlapuheissa merkittävässä roolissa, mutta käytännössä helppo unohtaa. Tekijöiden unohtuessa kulttuurituotteita kulutettiin ennennäkemättömällä tavalla.

Samalla pandemia ja eristyksissä vietetty aika muistuttivat taiteen maagisuudesta, siitä, miten merkityksellistä on kohdata se fyysisesti, miten tilan tuntu vaikuttaa kokemukseen, ja miten ruutu latistaa teokset ja teot. Taiteeseen liittyvästä lumouksesta puhuminen tuntuu jotenkin vähän nolostuttavalta, vaikka sehän on suuri syy siihen, miksi taidetta on, miksi se on ollut niin pätevä keino lähestyä jumalaa tai ilmasta jumalan olemassaoloa, miksi taiteessa on jotain pyhän kaltaista. Tähän varmasti liittyy myös taiteellisen työn määrittelyn vaikeus: voiko maallinen raadanta tuottaa pyhiä objekteja ja toisaalta, onko jonkun ihmistä suuremman tavoittelu työtä sen tavanomaisessa merkityksessä.

Taiteellinen työ tapahtuu oudossa paikassa, jossa yritetään antaa muotoa sille, jota ei vielä ole olemassa. Tällainen jatkuva vuorovaikutus ei-olevan kanssa on vaikeaa redusoida tuotannolliseksi työksi.

Taiteen tuleminen olevaksi on taianomaista, ja siihen liittyy jonkinlainen lumous ja lumoutuminen, vaikka tämä osa prosessia on työnnetty sivuun, kun taiteesta on haluttu luoda kuva työnä muiden töiden joukossa. Taiteellinen työ tapahtuu oudossa paikassa, jossa yritetään antaa muotoa sille, jota ei vielä ole olemassa. Tällainen jatkuva vuorovaikutus ei-olevan kanssa on vaikeaa redusoida tuotannolliseksi työksi. Usein sitä on hankalaa kuvailla edes kollegoille. Tämä kytkeytyy kutsumuksen ja työehtojen käsitteisiin.

Viime aikoina on puhuttu paljon taiteilijoiden lakkomahdollisuudesta ja asioista, joita sillä voi saavuttaa. En usko kuitenkaan olevani ainoa toimija, joka ei halua mennä lakkoon. Haluan tehdä taidetta, ja haluan esittää sitä. Haluan, että maailmassa on taidetta. Jos sen esittäminen instituutioissa tulisi mahdottomaksi, uskon, että taidetta alkaisi ilmestyä mitä oudoimpiin paikkoihin arjessamme ja maailma täyttyisi lakkorikkureista.

Eettisten toimintaperiaatteiden luomisen ja noudattamisen ja toisaalta taiteen tekemisen pakko, halu, ja nautinto ovat yhtälö, jota en osaa täysin ratkaista. Yhteiskunnallisten rakenteiden muuttaminen suuntaan, jossa taide ja siihen liittyvä työ nähdään merkityksellisinä ja arvokkaina on tehtävä, johon koen velvollisuudeksi vastata. Samalla tunnen petturuutta, kun ärsyynnyn alalla vallitsevasta tavasta valittaa rakenteista mutta toimia niiden ehdoilla. Mustekalan 20-vuotisjuhlanumerossa Kalle Lampela käsittelee laajasti “huonoja työehtoja” ja taiteilijoille epäedullista näyttelyvuokrapolitiikkaa, mutta positiiviset esimerkit ja toisenlaiset toimintamallit sivuutetaan artikkelissa täysin. Vaihtoehtojen vähyys korostuu, jos vaihtoehtoisia toimintatapoja ei tunnisteta eikä nosteta esiin.

Vierastan ajatusta myyttisestä hahmosta, joka on olemukseltaan perustavanlaatuisesti erilainen kuin tavallinen työssäkäyvä kansalainen, mutta sitten toisaalta erilaiset esimerkit jatkuvasti palauttavat tämän eron äärelle.

Toisaalta koko taiteilijuus, tai tutkijuus tai urheilijuus, on ammattina vaihtoehtoinen maailmassa, joka perustuu jatkuvan kasvun ja tuottavuuden odotukselle. Vierastan ajatusta myyttisestä hahmosta, joka on olemukseltaan perustavanlaatuisesti erilainen kuin tavallinen työssäkäyvä kansalainen, mutta sitten toisaalta erilaiset esimerkit jatkuvasti palauttavat tämän eron äärelle. Kiasman kevään 2023 Markus Copperin näyttelyssä esillä olleessa Ylen dokumentissa Copper kertoo työtavoistaan, joista tulee elämäntapoja, koska käytännössä kaikki muu elämä on alisteista työlle, joka on paljon muutakin kuin työ. Helsingin Sanomissa 22.4. julkaistussa ‘Kuoleman porteilla’ jutussa kolme urheilijaa kertoo hetkistään lähellä kuolemaa. Toipumisen keskeisenä motivaationa on halu päästä jatkamaan urheilemista: “Ikävä jalkapalloa kohtaan oli valtava. Unet täyttyivät treeneistä ja torjunnoista.”, “Päivittäistä iloa toi se, että pystyi punnertamaan vähän enemmän kuin viikko sitten. Silmissä siinsi kuitenkin olympialaiset neljän kuukauden päässä.” Yhtäläisyysmerkki elämän ja ammatin välillä tuntuu niin merkittävältä, ettei edes vakava loukkaantuminen muuta sitä.

Magia ja taiteen olemuksen mystillisyys liittyy myös lomailun ja matkustamisen kysymyksiin, jotka puolestaan palautuvat työhön. Onko taiteilija (tai muu luovaa ajatustyötä tekevä henkilö) oikeastaan koskaan lomalla? Prekaarissa työssä loma on hankalasti järjestettävä ajanjakso, ja kuitenkin sitäkin tarpeellisempi, koska mitääntekemättömyys, tylsyys, lepo ja toisaalta uudet vaikutteet ja virikkeet ovat välttämättömiä ajattelun kannalta. Voin lomailla, mutta salaa toivon sen johtavan tilanteeseen, jossa uudet perspektiivit ja lepo loman loppua kohti alkavat tuottaa pulppuavana virtana uusia ideoita. Tällaisessa tilanteessa ajatusten syntyminen voi tuntua lähes taianomaiselta, niitä nousee esiin unissa tai unen ja valveen välimaastossa, kävellessä ja merta tuijotellessa. Sitä ennen lomailu on voinut turhauttaa, ärsyttää, ja tuntua oudolta ja kummalliselta.

Pontus:

Työni on rentoutuminen. Saan tehtyä taiteellista työtä parhaiten, kun päästän irti, luovutan ja oleskelen auringossa. Tämän vuoksi lomamatka on aina työmatka. Viime kesänä kävin Kreikassa ilman taka-ajatuksia. Palattuani olin niin rentoutunut, että kirjoitin 96 sivua lähes huomaamattani, puolihuolimattomassa mukavuuden ja innostuksen virkeydessä. Kun havahduin siihen, mitä olin tehnyt, ryhdyin “töihin” ja yritin jatkaa tekstiä tietoisemmin. Silloin teksti muuttui ikäväksi velvollisuudeksi ja lopahti. Lihakset alkoivat kiristyä, narskuttelin hampaitani, enkä pystynyt jatkamaan.

Sama dynamiikka liittyy joskus rahoitukseen. Työskentelen parhaiten silloin, kun saan rahaa aivan toiseen projektiin. Jos yritän tehdä sitä, mitä “pitäisi” ja mihin minut on palkattu, tekemisestä voi tulla ikävää. Silloin pitää taas lomailla, jotta on mitään mahdollisuutta saada töitä käyntiin.

Oma käytökseni ei tietenkään edusta taiteellista työtä laajasti, mutta ehkä voin käyttää itseäni esimerkkinä siitä, miten monimielisiä, jopa paradoksaalisia, ovat taiteellisen työn, loman ja niin sanotun perinteisen (palkka)työn väliset suhteet.

Kun sanon toiselle tutulle, että en tiedä, mitä työ enää tarkoittaa, hän suuttuu ja alkaa huutaa, että kyllähän kaikki nyt tietävät milloin tekevät työtä ja milloin eivät.

“Olen lopettanut työt tältä kesältä”, sanoo taiteilijatuttu, enkä ole varma, mitä hän yrittää sanoa. Kun sanon toiselle tutulle, että en tiedä, mitä työ enää tarkoittaa, hän suuttuu ja alkaa huutaa, että kyllähän kaikki nyt tietävät milloin tekevät työtä ja milloin eivät. Minusta heidän puheissaan on jotakin epärehellistä. Tiedän nimittäin, että he työskentelevät kaiken aikaa aivoissaan, keräävät vaikutteita, jalostavat ideoita ja rakentavat suunnitelmia, joiden näkyvä toteuttaminen vie paljon vähemmän aikaa kuin valmistelu.

Keskiaikaisessa Euroopassa oli selvää, että taiteilija tekee jonkinlaista käsityötä. Taiteilija hioo teosta perinteen ja perinnetaidon mukaan, jatkaa ja muuntelee sitä, mikä on olemassa. Työhön opitaan mestareiden johdolla, sille on selkeät kriteerit ja lopputulokset, eikä se ole kovin yksilöllistä.

Länsimaisen taiteen seuraava vaihe koitti uuden ajan romanttisessa yksilötaiteilijassa, joka ei missään nimessä “tee työtä” vaan luo teoksen sielunsa, psyyken, neron suojelushengen tai jumalallisen maailmanhengen sisäänpuhaltamasta innoituksesta. Romanttinen taiteilija pakenee työn ja hyödyn maailmaa. Romanttinen taide on luovuutta, aggressiota ja potentiaalia, mutta ei “työn” tuote vaan pikemminkin vastarintaa työlle ja tuotannolle.

Modernismin myötä taiteilijat tulivat 1900-luvulla tietoisiksi siitä, mitä tekevät. Nykytaiteilija tekee työtä tuotannon palveluksessa. Käsityöläismäiselle taiteilijalle ei ole enää markkinoita, koska häneltä puuttuu sekä kiinnostava eli myytävä persoona että taiteilijaa ympäröivä tapahtumallisuus. Romanttinen taiteilija puolestaan näyttää naurettavalta ja edustaa “neromyyttiä”, jonka kaikki haluavat kaataa riippumatta siitä, että harva enää kehtaa poseerata nerokkaana taiteilijana.

Yhä useampi taiteilija ilmoittaa olevansa vain tavallinen rividuunari, joka käy kurinalaisesti työhuoneella tekemässä tunteja sisään asenteella “olen täällä vain töissä”.

Nykyisestä taideduunaripuheesta, antiboheemiudesta ja neromyytin kaatajaisista huolimatta taiteessa viehättää vapaus, vastuuttomuus, ilmaisun mahdollisuudet ja yleinen luomisvoimaisuus.

Taiteilijan työ ei kuitenkaan ole mitä tahansa työtä. Se tähtää ainutlaatuisten tekojen, tapahtumien ja teosten luomiseen, toisin kuin rutiinityö kaupan kassalla, lakitoimistossa tai metsätyömaalla. Väitän myös, etteivät ihmiset hakeudu taidealoille aivan samoista syistä kuin myynti-, laki- tai metsätöihin. Nykyisestä taideduunaripuheesta, antiboheemiudesta ja neromyytin kaatajaisista huolimatta taiteessa viehättää vapaus, vastuuttomuus, ilmaisun mahdollisuudet ja yleinen luomisvoimaisuus. Jostain syystä nykytaiteilijalla on hankala suhde taiteen tähän puoleen. Nykytaiteilija yrittää vetäytyä duunarin rooliin. Roolista jää kuitenkin hiukan larppaamisen maku. Taiteellinen toiminta ei sittenkään mahdu työn ja ei-työn kahtiajakoon.

Taiteilijat eivät ole tässä mitenkään yksin. Pikemminkin heidän tilanteensa osoittaa laajempaan työn muutokseen. Mitä enemmän työ on tunteilla ja eleillä tehtävää palvelutyötä ja symboleiden välityksellä tehtävää tietotyötä, sitä epämääräisemmäksi se leviää. Oli kyse baarinpitäjästä, kiinteistövälittäjästä tai tutkijasta, työtä tehdään koko persoonallisuudella. Ei riitä, että tekee asialliset hommat. Pitää lisäksi olla hyvä tyyppi, näyttää oikeaa asennetta ja näyttäytyä oikeissa paikoissa, vaalia ihmissuhteita, ilmaista tunteita, kultivoida imagoa, rakentaa brändiä ja kuratoida profiilia. Kuulin juuri sähköasentajasta, jonka firma myy asiakkaalle “hymyilytakuuta”. Pelkka “työ” tai “tuote” ei enää riitä, vaan sen oheen pitää tuottaa kokemus, ja sähköasentajan täytyy opetella eräänlaiseksi performanssitaiteilijaksi. Miten jaotella tunteet ja eleet työhön ja vapaa-aikaan?

Myös duunareilla työ on entistä enemmän kielellistä ja symbolista: älylaitteiden ja tekoälysovellusten käyttämistä, raporttien laatimista, koodaamista tai ainakin koodin ymmärtämistä, ja ennen kaikkea viestintää. Kun kieli ja kommunikaatio ovat ihmislajin yleisiä kykyjä, miten voisi lakata käyttämästä ja kehittämästä niitä? Kielestä ei oikein voi olla offline, kuten ei persoonallisuudestakaan.

Nykyinen tuotanto vaikuttaa myös perustuvan etupäässä yhteisen ja epämääräisen kaappaamiseen. Kaupunkitilan arvo rakentuu yhteisestä puuhastelusta ja liikkeestä. Datakapitalismin monopolialustat farmaavat käyttäjiensä ilmaista toimintaa. Brändien arvo perustuu niiden maineelle, jonka kuluttajat ja influensserit tuottavat. Omaehtoinen tekeminen valjastetaan markkinoinnin tarpeisiin, oli kyse Suvilahden skeittiparkista tai tekoälymallien imuroimista kognitiivisista ja visuaalisista raaka-aineista. Näissä oloissa työn ja tuotannon määritelmä muuttuu hyvin epäselväksi.

Kun työstä tuli tunne- ja tietopitoisempaa, se muuttui osaksi tekijöidensä persoonallisuutta, luovuutta ja elämänhalua.

Ei siis oikeastaan ole niin, että taiteilijoista olisi tullut työläisiä. Päinvastoin työläisistä on tullut taiteilijoita. Niin sanottu taidetyö on toiminut laboratoriona, joka on näyttänyt tietä kaikelle työlle. Tämä myös selittää osin, miksi työväenliike on nykyisin niin ongelmissa. Kun vanha tehdastyöväki teki “mitä tahansa työtä”, eli tasatahtista rutiinisuoritusta, sen oli helppo kieltäytyä työstä eli mennä lakkoon. Työ oli vieraantunutta ja ulkoista. Se toimi etupäässä rahan ja yhteiskunnallisen aseman takaajana – harvemmin itseilmaisun välineenä tai oman elämän ydinjuonteena. Kun työstä tuli tunne- ja tietopitoisempaa, se muuttui osaksi tekijöidensä persoonallisuutta, luovuutta ja elämänhalua. Miksi kukaan haluaisi kieltäytyä persoonallisuudesta, luovuudesta tai elämänhalusta?

Toinen uuden ja “taiteellisemman” työn ongelma liittyy sen ainutlaatuisuuteen. Sekä taiteilijoiden että esimerkiksi hoivatyöläisten (ja opettajien, tutkijoiden jne.) on kovin vaikea mennä lakkoon. He eivät välttämättä halua lakkoilla, sillä työ koetaan itsessään merkitykselliseksi. Toisaalta työstä kieltäytymisestä koituu aivan erilaisia ongelmia kuin mekaanisen suorittavan työn kohdalla. Jos paperirullat eivät pyöri tehtaassa, työnseisaus tuskin aiheuttaa mitään ainutlaatuista vahinkoa. Jos kuitenkin hoitaja, opettaja tai taiteilija lopettaa työnsä, seuraa jotakin erityistä: ainutlaatuinen ihminen jää hoitamatta, oppilas ei opi, luova tapahtuma jää tapahtumatta.

Miten lakkoilla tällaisessa tilanteessa? Entä miten pitää lomaa?

Taidemaailmassa vastausta on etsitty muun muassa romantisoimalla “nomadiutta”.

Anna:

Mietin tuota “työn tekemistä aivoissa” ja toisaalta urheilijan työtä ruumiissa – sitä miten työn on pakostikin oltava merkityksellistä, kun se on elimellisesti osa itseä, tiedollisella ja solutasolla. Miten siitä edes lakkoillaan? Eriytymällä itsestä? Voiko tämä liittyä nomadiuden kysymykseen – merkityksellisyys kulkee mukana eikä ole kiinni paikoissa tai rakenteissa – että nomadius on mahdollista ja toisaalta taas osa elämäntapaa tai elinkeinoa, joka ei kiinnitä yksilöä työpaikkaan tai työyhteisöön? Jopa joukkuepelaajat on helposti vaihdettavissa, myytävissä ja siirrettävissä.

Mietin nomadiuden, taiteilijuuden ja yhteisön/yksilön suhdetta: että onko nomadinen taiteilija vaan uusi nero, myyttinen yksinäinen hahmo, joka erottuu kollektiivisista massoista? Taiteilijuus van-lifena ennen van-lifeä.

Taiteen alan toimijoilta myös odotetaan ja oletetaan vastuunkantoa, jopa siinä määrin, että Tom Holert on kutsunut tätä vastuun pakoksi tai “vastuullisuuden imperatiiviksi”.

Toisaalta tämän vapauden vastapainona on tuo mainitsemasi vastuun kysymys: vaikka taiteilijuuteen voi ajatella liittyvän jonkinlaista vastuuttomuutta (itselläni tästä tulee tässä ajassa mieleen lähinnä harvalukuinen joukko miesohjaajia) mutta taiteilijat myös kantavat uskomattomia määriä vastuuta. Taiteilijat vastaavat omasta työstään, vastaavat loputtomasti omaan ja ammattikuntansa työhön kohdistettuun kyseenalaistukseen, pyrkivät vastaamaan globaaleihin ja paikallisiin ongelmiin ja ratkaisemaan epäkohtia, kantavat vastuuta koko kentän hyvinvoinnista kaiken kilpailun ja prekaariuden. Taiteen alan toimijoilta myös odotetaan ja oletetaan vastuunkantoa, jopa siinä määrin, että Tom Holert on kutsunut tätä vastuun pakoksi tai “vastuullisuuden imperatiiviksi”. Tämä pakko ilmenee erityisesti kriisien aikana, jolloin taiteilijoille asetetaan vaatimus löytää oikea-aikaisia vastauksia historiallisiin tapahtumiin ja poliittisiin muutoksiin, yhteiskunnallisiin kriiseihin ja ympäristökatastrofeihin. (Holert, 2020, s. 161)

Koska taiteen tekemisestä ja ajattelusta ei voi olla lomalla, niin voisiko tästä vastuusta ottaa lomaa? Mitä jos loma tarkoittaisikin vastuutonta taiteen tekemistä, jossa keskittyisi pelkästään omaan ajatteluun ja omiin ideoihin, hauduttelisi omaa nerouttaan, olisi piittaamatta yhteiskunnallisista kysymyksistä tai yhteisön ongelmista. Ei artikuloisi mitään ja vähän välittäisi välittämisestä (teosten, ajattelun tai muiden).

Pontus:

Taidekentän ulkopuolella taiteilijoita pilkataan joskus “puuhastelusta” ja elämän raskaiden velvollisuuksien välttelystä. Kuitenkin taiteilijat toimivat käytännössä oman itsensä yrittäjinä, niin kuin esittelet. He manageroivat töitään ja tilinpitoaan, työskentelevät jatkuvasti puolustuskannalla, ovat hyvin tietoisia yhteiskunnallisista ongelmista, erilaisten vähemmistöjen tilanteista, käynnissä olevasta ekologisesta romahduksesta ja niin edelleen. Eikö tämä nimenomaan ole raskasta ”vastuun kantamista”?

Millaiseksi loputon “vastuullisuus” sitten tekee taiteen ja taiteilijan elämän? Raskaaksi, huolta kantavaksi, urautuneeksi, ilottomaksi, syylliseksi. Siksi ehdotus ottaa lomaa vastuusta tuntuu niin raikkaalta. Suorastaan alkoi tuore merituuli puhaltaa kuivuneen maan yli, kun luin sen.

Jos taide jotain kaipaa, niin huolettomuutta, leikillisyyttä, kevytkenkäistä nautintoa ja iloista vastuuttomuutta.

Taide ei tarvitse grammaakaan enempää vastuuta tai velvollisuuksia. Jos taide jotain kaipaa, niin huolettomuutta, leikillisyyttä, kevytkenkäistä nautintoa ja iloista vastuuttomuutta.

Vastuuttomuus ei tarkoita tässä törkeää tai tuhoisaa käytöstä, vaan kyse on kyvystä vapautua ulkoisista paineista ja keskittyä omaehtoisesti siihen, mikä on tärkeää ja kiinnostavaa. Uskon, että tällainen taide pystyy lopulta tuottamaan myös jotain, mikä osoittautuu yllättävällä tavalla poliittiseksi ja lisää yhteisiä kykyjä toimia maailman muuttamiseksi, toisin kuin vastuullisuuspuhe.

Velvollisuudesta ja vastuusta tehty taide kivettyy omaan raskauteensa ja on lopulta yhtä tyhjän kanssa, kun taas kevytmielinen kokeilu voi vapauttaa ilahduttavasti eroavia voimia.

Jopa ChatGPT vaikuttaa ymmärtävän tilanteen. Kysyin tekoälyltä kantaa ehdotukseen taiteilijan lomasta. Vastaus kuului: “Kun taiteilija ottaa lomaa vastuusta, hän saattaa löytää itsensä ympäristöstä, jossa uudet ideat voivat kukoistaa ilman ennakkokäsityksiä siitä, mitä taiteen tulisi olla. Tällainen keveys ja vastuusta vapautuminen voivat myös toimia vastalääkkeenä taiteilijan uupumukselle, joka voi johtua jatkuvasta paineesta vastata yhteiskunnallisiin odotuksiin.”

Usein täytyy olla ensin pitkään hiljaa, jotta pystyy sanomaan jotain mielekästä. Vastaavasti täytyy työskennellä vastuuttomasti ja keveästi, jotta voi tuottaa jotakin hyvällä tavalla “painavaa”.

Kirjallisuus:
Holert, Tom (2020) Knowledge Beside Itself. Contemporary Art’s Epistemic Politics. Sternberg Press.
Lampela, Kalle (2023) ’Ilmaistyön ongelma ja taistelu näyttelytilavuokrista eroon pääsemiseksi’. Kulttuurilehti Mustekala. Teema #1 — 2023 / vol. 87.
Vilén, Jan (2023) ’Kuoleman Portilla’. Helsingin Sanomat 22.4.2023.

_______________________________

Dylan Ray Arnold & Océane Bruel

Lotofaagit (kreikaksi: λωτοφάγοι, lōtophágoi) ovat kreikkalaisessa mytologiassa lootuspuun hallitsemalla kauniilla saarella asuva yhteisö. Lotofaagit ovat hyvin rentoja sekä vieraanvaraisia, ja vierailijoiden saapuessa he tarjoavat näille runsaasti lootushedelmästä valmistettua ruokaa ja nektaria. Maku on niin “törkeen hyvä”, että siitä nauttivat unohtavat velvollisuutensa ja päämääränsä kotona tai muualla. He eivät enää halua lähteä saarelta, vaan vaipuvat nautintoon Lotofaagien kanssa, kelluen makean apatian ja autuuden välillä. Asiat voivat kuitenkin haalistua, hapantua tai käydä kuplimaan. Odysseus joutui kerran huijaamaan miehistönsä voimalla ja pakottamaan heidät takaisin töihin, etteivät he olisi jääneet saaren viettelykseen ikuisiksi ajoiksi.

Lisämateriaalia asian pohdiskeluun löytyy Mood Board -kokoushuoneen asetelmasta sekä painetusta Lotus Eaters – Friends&Strangers -lehdestä, joka tuo vision eloon.

_

Dylan Ray Arnold ja Océane Bruel ovat Helsingissä asuvia ja työskenteleviä kuvataiteilijoita, jotka oman taiteellisen työskentelyn lisäksi tekevät töitä myös yhdessä. Duon materiaalis-poeettinen lähestymistapa synnyttää veistoksia, esineitä, installaatioita, videoita ja painotuotteita. Työskentelyn juuret ovat arkielämän ruumiillisuudessa mutta sen avulla kurotetaan kohti esineiden, paikkojen ja systeemien hengen ambivalenttia materiaalisuutta. Taiteilijaparia kiinnostavat kompositiot staattisten ja liikkuvien kappaleiden ja muotojen välillä ja nämä veistoksellisina tilanteina ja kuvina.

_______________________________

Paola Jalili

Kuvittelen itseni kellumaan päämäärättömästi puhallettavalla uimapatjalla altaassa, auringon alla. Se voisi olla teokseni – video turismista ja sen suhteesta työhön ja sukupuoleen. Ehdotus siitä, että taiteellinen työskentelyni pitäisi sisällään ei-minkään tekemistä. Ele, jolla kieltäydyn kapitalismista.

Mutta totuus on, että oikeasti vain kaipaan taukoa.

Ulkona on vihdoin lämmin, ja menen läheiselle rannalle ystävältäni S.ltä lainaamani kirjan kanssa. Luen, kuinka “Luovuus käsitteenä oli perinteisten työmarkkinoiden purkamisen ytimessä, ja samalla se oli malli, jonka ympärille prekaarien työmarkkinoiden uudet muodot rakennettiin.”[1]

Alamme siis päätyi luomaan mallin, jonka pohjalta kaikki on mahdollista prekarisoida.

Vapaan kentän taidetoimijana, jonka toimeentulo on riippuvaista lyhytkestoisista ja projektiluontoisista töistä sekä henkilönä, jolle maahanmuuttoviraston kanssa asioiminen usein tuntuu toiselta työltä, en voi olla tuntematta väsymystä enimmän osan aikaa.

Väsymykselle ei kuitenkaan ole tilaa työpaikoilla. “Nykyaikaisen tieteen (psykologia, psykiatria, fysiologia ja kliininen lääketiede), sosiaalisten uudistajien ja sosiaalihygieenikkojen sekä voiton tavoitteluun perustuvan tehokkuuden johtamisen yhteenkietoutuminen synnytti väsymyksen sairautena.”[2]

Liiaksi väsyessään työntekijä voi lähteä lomalle, ladata akkuja, ja palata takaisin [lisää tähän voittoa tuottava toiminta]. Mutta levolle ja ei-työlle tarkoitetut tilat ovat väistämättä riippuvaisia sellaisesta työstä, joka on usein näkymätöntä tai piilotettua, ja usein kaikkein hauraimmassa asemassa olevien työntekijöiden tekemää työtä.

Tätä on vaikea sivuuttaa kun yrittää nauttia lomastaan.

Kun työpaikkana ei ole fyysinen tila, vaan oma ruumis, ei lomailu aina ole mahdollista. Taiteilijalle, freelancerille tai prekaarille toimijalle työn ja elämän välinen raja on veteen piirretty viiva. Voiko näiden ryhmien kohdalla edes puhua lomasta?

Tavataan tyhjällä, autiolla uima-altaalla. Ota mukaasi kirja, eväitä, ja pidetään yhdessä pieni tauko.

Lähteet:
[1] Emanuele Braga, “Techno-utopia. The new technology challenge to infrastructure ecosystems,” in Art for UBI (manifesto), bruno, 2022.
[2] Tom Melick, A Little History of Fatigue, Rosa Press, 2020

_______________________________

Riikka Keränen

Loma, työ, vapaa-aika, luppoaika, työloma, harrastus, talkootyö.

Pähkäillessä mitä tekisin tähän näyttelyyn, on ollut paljon ajatuksia, mutta hankala tarttua niistä mihinkään. Ehkäpä se onkin ollut siinä, että olen liiaksi yrittänyt “vain” ajatella tätä päässäni, vaikka tiedän sen kohdallani harvoin johtavan mihinkään.

Sotkamo on minulle tavallaan paikkana tuttu, mutta kuitenkin aika tuntematon. Olen ollut siellä lomalla. Näin Ristijärveläiselle se on aika lähellä, mutta silti aina sinne mennessä muistelen, miten ihmiset täällä puoliksi leikillään Sotkamoon mennessä sanovat menevänsä ulkomaille. Eihän se nyt niin kaukana ole, pienenä ajattelin. En silloin osannut ajatella sanontaan liittyviä muita vivahteita.

Keväällä Sotkamossa käydessäni kirkon lähellä oleva Syntiniemi kiinnitti huomioni. Sulaneelta jalkakäytävältä isojen mäntyjen välistä avautui näkymä kumpuilevalle lumen peittämälle aukiolle, kenties pellolle tai niitylle, hankala sanoa silloin. Jotain kiinnostavaa siinä oli, siinä tavallaan tyhjässä näkymässä. Kävin niemessä lumien sulettua uudestaan ja pidin siitä yhä enemmän. Yksi minua ihastuttava asia on niemen isot vanhat männyt ja koivut, jollaisia harvoin näkee. Sitten niitty kumpuilee niin, että sen kaikkia puolia ei nää kerralla, vaan on liikuttava, jos haluaa nähdä kaiken. Kolmantena asiana pidän siitä, että niemessä ja niityllä “ei ole mitään”, ei penkkejä, reittejä, opasteita tai infotauluja.

Vaikka en haluaisi niemeen mitään ajattelin kuitenkin tehdä sinne jotain nähtävää, nähtävyyden. Jotta voi kotoaan lähteä katsomaan jotain ja vaikka vain todeta, että tällaistakin on. Jopas jotain! Tai että no jaa.

En tiedä vielä ihan varmasti mitä teen, ehkä kaivan ainakin kuopan, varmaan se siitä sitten.

_

Riikka Keränen (s.1984) on kuvataiteilija ja sekatyöläinen, joka asuu ja työskentelee Ristijärvellä. Hän on valmistunut Kankaanpään taidekoulusta kuvanveiston osastolta vuonna 2010. Keräsen työskentely on paljolti leikkiä ja käsillään ajattelua, vuoropuhelua maailman materiaalikirjon kanssa. Työskentelynsä kautta hän pohtii ihmisen ja muiden eliöiden suhdetta aikaan ja ympäröivään maailmaan ja sen eri ilmiöihin.

_______________________________

Heidi Kilpeläinen

Elämän koulu -näyttely Tipasojan vanhalla kyläkoululla koostuu installaatiosta ja henkilökohtaisesti Tipasojan, Kainuun Sotkamossa sijaitsevan haja-asutusalueen, asukkailta kootusta materiaalista.

Tarinat ja esineet ovat sijoitettu koululle sellaisena, kuin se löydettäessä on ollut: hylätty sekamelska. Elämän koulun kontekstissa tämä kaaos edustaa sitä, miltä “taakseenjätetty” saattaisi näyttää: yhdistelmältä roskaa, varastoituja tavaroita ja työkaluja, siinä missä merkityksellisiä tavaroita ja tärkeitä materiaalejakin. Itse asiassa juuri tämä koulun tila ja tilanne – itsestään syntynyt installaatio – toimi lähtökohtana teokselle ja idealle luoda sinne näyttely.

“Saastasta se löydetään” on lainaus alkemiaksi kutsutusta muinaisesta teoriasta ja se sopii Elämän kouluuni: varjopuoleni, Jungin kuuluisaksi tekemää nimitystä käyttäen, kohtaamisen kokemukseen ja sen kanssa työskentelyyn.

Näyttely heijastelee viime vuonna läheiseen hylättyyn kyläkauppaan toteutettua Observe Yourselves valoinstallaatiota. Hiljaiset, hylätyt tilat kertovat tarinoitaan, mutta myös suhtautumisestamme niihin. Työskentelyni ytimessä on ajatus laiminlyönnistä, joka ulottuu kaikkialle käyttämättömistä esineistä erilaisiin asioihin, kokemuksiin, toisiin ihmisiin ja itseemme.

Teema on ollut avoin erilaisille tulkinnoille ja siten kerätyt materiaalit vaihtelevat, kattaen laajasti erilaisia asiaan liittyviä kysymyksiä. Materiaalien lisäksi yhteys tarinoiden ja esineiden välillä esittää ja ehdottaa rikasta ja monimutkaista kuviota, jonka jokaisen elämä muodostaa.

_______________________________

Mayumi Niiranen-Hisatomi

Loman käsite on suhteellisen uusi ja se on syntynyt aikana, jolloin elämälle ja työlle tarkoitetut tilat eriytyivät ja uskonnon ja lomien suhde alkoi heiketä. Tavallaan lomailua voidaan ajatella kulutuskulttuurin ruumiillistumana: on esimerkiksi merkittävää, että asiakkaita palvellaan niin tehokkaasti kuin mahdollista, ja palvelua tarjoamissa paikoissa käytettävien esineiden arvo määräytyy ainoastaan niiden rahallisen arvon mukaan. Lisäksi lomalla on tarkoitus unohtaa oma työnsä ja heittäytyä muiden tarjoaman työn varaan. Tänä kesänä yritän käsitellä näitä ajatuksia oman taiteellisen työni kautta, eli toisin sanoen, omalla työlläni.

_

Mayumi Niiranen-Hisatomi on Kajaanissa asuva ja työskentelevä taiteilija, joka teoksissaan uudelleenarvioi vanhaa tietoa ja unohdettuja taitoja, paikallisuutta, toisten tekemää työtä ja luonnonvarojen käyttöä osana taiteellista praktiikkaa. Niiranen-Hisatomi käyttää työssään muinaisia tekniikoita, kuten kudontaa, urushi-lakkamaalausta, ja kintsugi-tekniikaa keramiikan korjaamiseen, siten, että työskentelyssä nämä käsitteet saavat muodon.

_______________________________

Olga Spyropoulou & Katriina Kettunen

Hiukan stadiondrillin suunnittelu alkoi kysymyksellä: millaisia uhkia saatamme kohdata lomalla? Kysymys kuulostaa ehkä paradoksaaliselta, kun ajattelee loman lupausta: vapaa-aikaa ja virkistystä. Lupausten ja unelmien mukana tulee kuitenkin erilaisia pelkoja ja painajaisia.

Esitimme stadiondrillin ensimmäisen kerran vuonna 2021 New Performance Turku -festivaaleilla. Festivaalin teemana oli sinä vuonna selviytyminen, ja esitys tarkasteli haavoittuvuuden eri puolia yhteisöllisen uhan edessä.

Kun puhuimme todellisista lomakokemuksistamme, kävi ilmi, että haavoittuvuus oli niissä läsnä.

Katriina: Ajattelen sitä yhtä sananlaskua suomeksi, mitenhän se meni… “Voit jättää taaksesi kaiken paitsi itsesi” tai jotain sellaista. Se on minulle se asia, joka tekee minut haavoittuvaiseksi, tämä oletus, että loma *pim!* tekee minut taianomaisesti onnelliseksi, mutta niin ei ehkä tapahdu.

Olga: Tuosta tulee mieleen kreikkalainen runo, Kavafisin Polis. Se alkaa uuden ympäristön etsinnästä, uuden itsensä etsinnästä, mitä ihmiset kaiketi toivovat lomalta: ajatuksesta, että he voivat olla erilaisia ​​kuin arjessa. Runo päättyy: “Kun olet hukannut elämäsi täällä, tässä pienessä nurkassa, olet tuhonnut sen kaikkialla muualla maailmassa.”

Katriina: Aika synkkää.

Olga: Lapsesta asti olen aina sairastunut loman aattona. Isälleni se on edelleen vitsi, että aina kun matkustan, olen sairas. Nykyään olen niin uupunut työssäni freelance-taiteilijana, että kun vihdoin saan lomaa, se aika kuluu töistä toipumiseen, enkä jaksa tehdä paljoa muuta.

Katriina: Joo, vitsailemme usein ystävien kesken, varsinkin heidän kanssaan jotka ovat prekaarissa asemassa työelämässä, että vastuullinen työntekijä sairastaa vasta lomallaan. Et ota sairauslomaa, vaan sairastat omalla kustannuksellasi.

Haluamme kiittää Porin kulttuurisäätöä kutsusta mukaan #Holiday365:een.

Kuvassa Olga ja Katriina ensimmäisellä yhdistetyllä työ- ja lomamatkalla Venetsiassa 2017. Kuva: Ray Langenbach.
Image caption: Olga and Katriina on their first working holiday in Venice 2017. Photo: Ray Langenbach.

_______________________________

Anna-Sofia Sysser

Tarinan päähenkilö on loman tarpeessa. Hän istuu työhuoneessaan loisteputkien alla, ilmastoinnin ja lämmityksen hurinassa. Henkilö on tehnyt viimeisimmän hakemuksen valmiiksi, muotoillut mukavat vastaukset kiireellisiin maileihin ja lähettänyt tiedostonsa deadlineen mennessä. Nyt hän tuijottaa tyhjää ruutua ja syö lounasrasiastaan jäähtynyttä pastaa. Hänen mieleensä lipuu kysymys: miksi istun täällä, mitä merkitystä tällä on?

Henkilö työntää ajatuksen sivuun, hän on harjoitellut sitä meditaatiosovelluksen avulla. Loma lähestyy, henkilö muistaa. Se on kauan sitten kirjoitettu kalenteriin isoilla kirjaimilla. Arjen päivät räntäsateen ja hoidettavien asioiden tulvassa ovat vihdoin vaihtumassa totaaliseen rentoutumiseen.

Henkilö laskee sähköpöytäänsä, nojautuu työtuoliinsa, nostaa läppärin syliin ja selaa lukemattoman määrän kuvia kylpylähotelleista ja elämyskeskuksista. Hän vertailee palvelujen määrää ja kävijöiden arvioita, etsii parhaan hinnan, hoitaa majoitukset, kuljetukset, kierrokset, pääsyliput, välineet, lapsille pillimehut ja uimavaipat. Hän valitsee sisämaailman, sää ei voi pilata suunnitelmia. Henkilö kaivaa esiin kolme kameraansa, alustaa niiden muistikortit ja lataa akut lomakuvia varten.
Loma on tärkeää hänen työhyvinvoinnilleen, joten hän voi hyvin hoitaa tämän työpäivän aikana. Hänhän päättää muutenkin aikatauluistaan, eikä ajatustyö katso kelloa. Joskus hän herää yöllä ratkomaan työpulmia ja joskus taas lomasuunnitelmia.

Lopuksi henkilö tilaa vielä täydellisen loma-asun nettikaupasta. Nyt hänen lomansa on valmis. Mikään ei voisi mennä pieleen.

On päähenkilön neljäs lomapäivä kohteessa. Sisälämpötila on +30 astetta ja ikkunasta näkyy eristehuovalla peitetty lumensäilytyskasa. Henkilö on nauttinut kaikista aktiviteeteista ja kameran muistikortit alkavat täyttyä. Nyt hän istuu muovituolilla tekokasvien alla ja juo vitaminoitua vettä. Sivusilmällä henkilö näkee uimavalvojan järjestelemässä vaahtomuovipötkylöitä siistiin riviin. Henkilö kääntää katseensa viereiseen seinämaalaukseen, jossa papukaijat lentävät vapaana auringonlaskussa. Henkilö tuijottaa linnun maalattuja siipiä ja hänet valtaa outo tunne. Se tuntuu keskellä vatsaa ja seuraavaksi kurkun päässä. Hän ei oikein tiedä missä hän on, tai mitä hänen pitäisi olla.

Mutta nyt päähenkilö pysähtyy. Nyt hän oivaltaa. Nyt hän tietää. Hän hakee perheenjäsenensä pois pallomerestä ja he lähtevät ulos keskuksesta.

Nyt he, ja kaikki muutkin, tietävät mitä tehdä seuraavaksi.

_

Anna-Sofia Sysser (s.1986) on monialainen taiteilija, joka työskentelee yhdistämällä taidetta ja tutkimusta muun muassa kuvataiteen, kirjoittamisen, esityksen ja dokumentaarisen materiaalin keinoin. Sysser on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art -ohjelmasta 2018 ja teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Turun taideakatemiasta 2012. Hän on useamman vuoden ajan tutkinut keinotrooppisuuden ilmiötä ja trooppisuuden esittämistä Suomessa. #Holiday365-näyttelyä varten Sysser sukeltaa lomamaisemiin Sotkamossa, jossa on viettänyt suuren osan lomistaan lapsena. Parhaita muistoja ovat tuntikausien uimaretket järvelle serkkujen kanssa. Vuosina 2020–2023 Sysserin työskentelyä tukee Koneen säätiö.

#Holiday365
ENG

Porin kulttuurisäätö:
#Holiday365 – In the Eye of the Holiday

In the Visitors exhibition in 2022, Porin kulttuurisäätö focused on the theme of visiting in a context of an empty and abandoned house. In 2023, the #Holiday365 exhibition continues with the theme of visiting, but instead of emptiness the focus is on the abundance, richness and expectations of the holiday. What forgotten places and houses have in common with holidays and tourism is nostalgia. Nostalgia can resonate with something already long gone, a future loss, the notions of the wild and the original, and leaving the everyday routines behind.

Working in different environments is not only based on increasing the attractiveness of the place, but also on curiosity about new locations, the idealistic thought of art’s importance and its capacity to create meaning: bringing art to new places and for new audiences.

Both abandoned places and tourism also have a lot of unseen potential and things to be rethought and reimagined. Likewise, art and tourism have many similarities. These similarities are explored further in a recent article by Porin kulttuurisäätö, In Praise of Pällistely. Art, nature and tourism as felt and imagined experiences, written at the same time with the #Holiday365 exhibition process and published in August 2023 edition of Mustarinda magazine. Through Paljakka ski resort in Puolanka, the article reflects on the potential of art in underused locations, and more broadly the attraction and vitality of different areas. Working in different environments is not only based on increasing the attractiveness of the place, but also on curiosity about new locations, the idealistic thought of art’s importance and its capacity to create meaning: bringing art to new places and for new audiences. Any localised art scene has an enormous importance, but equally, new and surprising art experiences can even be revolutionary for those who do not constantly encounter contemporary art in their everyday lives.

Like art, holiday tourism can suggest other worlds and ways of being, and it opens up glimpses of other realities. On the other hand, these realities can be merely backdrops or intentionally built for a specific purpose. Attractions, souvenirs and postcards create a continuum in which the local is represented, created and commodified. Art can respond to the paradoxes and problems of tourism and experience culture at large: the age of mass tourism is over, but we still want to travel, experience and see new things, and art makes this possible. Art also helps us to understand structures related to tourism, traveling and art policies, and Porin kulttuurisäätö has gained a considerable amount of knowledge on local practices and approaches through its projects executed in different regions.

Conceptions of work, livelihood, privilege and norms are inseparably linked to resources, assumptions and expectations: what can be taken for granted as a productive work or what suspiciously resembles a holiday. If a professional athlete trains in Vuokatti in an environment built for leisure and,for example, skis on the trails amongst tourists, how do we know that they are working? Art and sport are both atypical professions and both have a special relationship with holidays and tourism. While for many people art and sports are mainly leisure activities and something practiced and enjoyed mainly during holidays, a habit utilised by the tourist industry, for others art and sports can be the whole life. And for those, the surrounding economy rarely provides any significant benefits. The Finnish Youth Research Association has researched the life cycles of both professional athletes and artists and the processes that have influenced them. These particular professions are juxtaposed in the interviews carried out in the research, and comparisons cannot be avoided when talking about the appreciation, status, structures or funding of these two fields. Competition is an integral part of both professions, but in the interviews with artists, the career of an athlete was seen as even more fragile, as it is bound by age.[1] In contrast, artists can, in theory, reach success at any age. But how is this success defined? And secondly, is the success discourse even relevant in a time when lack of appreciation pervades the cultural field and a significant amount of artists do not earn a living from their work?

As with holidays, working in an unusual environment can provide opportunities for relaxation, a much needed break from the constant competitiveness, as well as space for new thinking and experimentation.

The so-called holiday expectations and traditions are a personal issue for Porin kulttuurisäätö members, as their exhibitions organised since 2013 have annually taken place in July – the most popular summer holiday month in the Finnish holiday season. For more than 10 years these projects have been carried out with ever changing constellations, funding, and work situations. As the summer holidays have been mainly spent with these projects, the emphasis has also been in creating joy and pleasure. As with holidays, working in an unusual environment can provide opportunities for relaxation, a much needed break from the constant competitiveness, as well as space for new thinking and experimentation.

Promoting holiday imagery as part of projects has blurred some of the labor in the background. The somewhat uncommon combination of work and leisure, as well as art and life, can hide the work from working, and especially in artistic work, which often appears undefined from the outside. Work and leisure have become accustomed to being kept clearly separate and the image of what work and leisure look like is not greatly challenged. Yet even in post-war Finland, holidays were approached not only as a means of recreation but also as a means of learning, renewal and social interaction. For decades, the so-called “holiday and lecture days” were common. In addition to rest, they allowed for both professional exchange and discussion of social change needs, such as the importance of educational opportunities in rural areas. Finland’s at times rapid economic development in the 1970s began to leave behind a legacy of increasingly exhausted workers, leading to an increasing need for rest and a decrease in work-focused content during holidays.[2]

The relationship between art, traveling and tourism is intersecting in many ways. Artists have always traveled after knowledge, skills and experiences, and many people travel for art. The number of biennials has grown exponentially and the success is measured by the number of international visitors. Especially in the case of new biennials it’s worth asking whether they are ultimately supporting tourism or art. On the other hand, art can make harmful structures visible and change them: art can steer tourism along new paths and towards more sustainable models. However, like tourism, art always tends to conquer new territories and use them for its own purposes.

The way art makes things visible has influenced our understanding of work. Art documents the changing forms of labor and artistic representations create images of what labor looks like. Thanks to Eero Järnefelt, the visual image of slash-and-burn agriculture is as indelible in our brains as many of our own memories. Numerous films have taught us what work in the factory looks and feels like, and how workers leave the factory gates after a day’s work. Currently in art, the nature of contemporary work comes visible, for example in works by Pilvi Takala, where the workplace is more about atmosphere than about doing, or in Mika Rottenberg’s videos, where the gendered body is utilised to produce the most absurd things. Cuban artist Adrian Melis explores the inflexibility of production structures and bureaucracy and their impact on workers’ motivation and the meaning of work in general.

An actual holiday can never be as successful as the holiday we have imagined, seen in films and on television, or where we want to go.

Similarly, art has influenced our image of holidays, where we need exoticism to relax. Tourism is a simulacrum and it thrives on trying to achieve its own representation. An actual holiday can never be as successful as the holiday we have imagined, seen in films and on television, or where we want to go. At the same time, tourism produces representations of the ‘original’ that we long for in a modernised world – tourists arriving in Helsinki buy a reindeer-skin keyring and a guksi, and castanets from the Canary Islands. Tourism is associated with a longing for the authentic but it’s also criticised for its lack of authenticity.

On the other hand, the need to find new ways to travel is turning tourism into work. Where holidays used to offer the opportunity to disconnect and look at things from a new perspective, new forms of tourism both offer and demand participation. Agritourism and various housing and work exchanges are enabling more sustainable tourism, where accommodation is exchanged for work on farms, such as olive picking. In this exchange, local actors benefit instead of global corporations, and the tourist gets to know the place and the conditions on a deeper level. A change, certainly, a holiday, perhaps not. Is integration always necessary in order to achieve an experience of authenticity?

The slogan of the municipality of Sotkamo is “On holiday 365”, but is a never-ending holiday a goal, or in fact a nightmare? Is it possible to imagine that the way of working could be so that life wouldn’t be characterised by a constant longing for holidays? And could unusual forms of work also allow us to break away from work? The aim of the slogan is to attract new residents to Sotkamo, playing with the idea of a year-round holiday, and that everyday life could be as relaxed as on a vacation. But what is it like to live in the middle of the tourist industry? How can the everyday life and the experience industry co-exist? For example, when the local natural and cultural environment is constantly subordinated to new ski slopes, golf courses and massive hotel projects, the habitat of permanent residents loses its charming characteristics and becomes a homogeneous representation of what a holiday destination is supposed to be. What happens when the holiday becomes everyday life and everything in everyday life takes place in a holiday resort?

The opportunities to spend holidays divide people into those who stay and those who leave. The tourism industry divides people in those who create experiences and those who consume them. Not everyone can afford to travel, and not all professions have equal access to holidays. Holidays can also be a source of anxiety and stress due to the absence of daily routines.

There are inherent contradictions in the tourism business. In Sotkamo, for example, tourism brings income and living standards, but mass tourism has started to eat away local nature and valuable cultural environments. The wandering tourists who invade local trails and do not stay on the routes are annoying, but at the same time a breath of fresh air. Those who grew up in Vuokatti before the internet in the 1990s remember how the door to the outside world opened when cute snowboarding boys came to Katinkulta during the skiing holidays, offering a change from the usual ‘selection’. Similarly, enjoying a hot tub at the spa after school or a birthday party at the bowling alley were everyday luxuries in a municipality where daily activities for young people were otherwise baseball and mopeds.

Sotkamo is an interesting location for this exhibition, because although it offers tourists a wide range of experiences and leisure activities, it lacks a diverse culture and contemporary art scene. Increasing access to art and experimenting how it can be done are considered essential in Porin kulttuurisäätö’s practice. New, fresh and changing cultural experiences provided by different creators can be an important addition to the sometimes monotonous local program. In Sotkamo, the exhibition was realised not only thinking about the local audiences, but also visitors who are coming to the town for sports and leisure.

#Holiday365 has made it possible to get to know both Sotkamo and Vuokatti and their unique characteristics. The impressive natural landscapes with ski jumping towers and slopes emerging from them, the repetitiveness of the Katinkulta holiday village and the colossal hotels with their chain restaurants have become ever so familiar. This process has forced us to reflect on regional inequalities and accessibility issues: traveling is often considered as a leisure or work-related activity, but in rural areas long journeys are constantly made, yet the possibility for smooth journeys and transits are decreasing as we move further away from the metropolitan area. Likewise this project has allowed us to take a closer look at different regional funding models and has shown that while there is an understanding of the need for regional action, the means are often weak or unsustainable.

However, more work is still needed to help municipalities to recognise the importance and potential of these projects and to understand how they can be used as examples or case studies for any future projects.

The exhibition has been realised in close cooperation with the municipality of Sotkamo and part of the funding has come from the municipality’s own project for sparsely populated areas, supported by the Arts Promotion Centre Finland. Porin kulttuurisäätö focuses on creating new ways of mediating and showing art, as well as exploring the potential of artistic work and new initiatives as a regional attraction. Cooperation with the municipality has been essential to achieve these objectives. However, more work is still needed to help municipalities to recognise the importance and potential of these projects and to understand how they can be used as examples or case studies for any future projects. This is vital so that ambitious and polyvocal art can flourish throughout Finland.

The themes of the exhibition, work and holiday, have taken many forms in the discussions and later in the artworks, but the key observation is the impossibility of both concepts from the perspective of precarious professionals. The essence of both holiday and work seems elusive. Are worn out clichés needed when holidays are being discussed, and is it possible to present artistic work without losing the essential element of searching and uncertainty?

We are grateful to the artists who have joined this journey with us. The working group mainly consists of artists whose role in the project can be described as an intimate outsider: someone wondering the surroundings with fresh eyes yet working from an already existing connection to the place. This approach has provided many new perspectives both on Sotkamo and on the process of making the exhibition. The joy of discovering something new can hopefully be experienced in the artworks, and perhaps the exhibition offers the locals new takes to their surroundings. It has been a pleasure to get to know the baseball culture and the brand new stadium through Olga Spyropoulou’s and Katriina Kettunen’s participatory performance Hiukka Stadium Drill. Paola Jalili’s work draws on representations of work and leisure and highlights the premises of domestic tourism with Hotel Tulikettu as a unique backdrop. Riikka Keränen’s work draws attention to tourist attractions and how they situate in between the original and the invented. As tourists, we want to discover the history of the place, to be in awe, and trust in the magic of stories, whether they are about ancient excavations or the origins of Syntiniemi. Anna-Sofia Sysser approaches the theme through the public and the private, combining a typical tourist t-shirt and a personal relationship with the well-known sights of Sotkamo and Vuokatti. During the ten-day exhibition, Mauymi Niiranen-Hisatomi repairs worn out holiday objects, highlighting the excessiveness of holidays as well as the disposable culture associated with mass tourism. The lotus eaters in Océane Bruel’s and Dylan Ray Arnold’s work lure into the carefree world of vacations, and the work asks whether this blissfulness is ultimately a feeling that in our culture can only be achieved by working hard first? The community-based work by Heidi Kilpeläinen, set in the old village school of Tipasoja, has been a long-term process of collecting memories and artefacts from the residents of the village. Over the past decades, the future of rural areas has been in crisis, both from the point of view of tourism and vitality, but at the same time local communities and knowledges can provide new directions in these areas. In addition to the artworks, the exhibition themes have been thought together with writer, essayist and podcast-artist Pontus Purokuru, and the co-written On a Holiday Working Relaxing text can be found in this online catalogue.

The process as a whole shows the many different ways in which the concepts of leisure and work can be perceived, and we believe that the discussions with visitors during the exhibition will provide countless new perspectives on the subject. We hope that the exhibition will add something to a memorable summer holiday experience or provide a refreshing and thought-provoking break from work.

References:
[1] Piispa, M. & Salasuo, M. (2014) Taiteilijan elämänkulku. Tutkimus nuorista taiteilijoista 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 156.
[2] Kangas, O. (1994) Me investoimme ihmiseen. Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon neljä vuosikymmentä. Koivu ja tähti Oy.

_______________________________

Anna Jensen & Pontus Purokuru: On a Holiday Working Relaxing

Writer, essayist and podcast artist Pontus Purokuru and Porin kulttuurisäätö’s Anna Jensen discuss the themes of the #Holiday365 exhibition, work, holidays, responsibilities and irresponsibility.

Anna:

When we started to think about Sotkamo, we considered its identity as a holiday destination, what demands we have for holiday conditions, and what it would really mean to be on holiday 365 days a year, like the Sotkamo slogan suggests. How would this kind of a holiday be possible, who would make it possible and what kind of things would this 365 day holiday make possible?

When does a hobby become unpaid work?

One cannot think about a holiday without thinking about labor. The more unusual the work is, the more disturbed the relationship to holidays becomes. The conditions Sotkamo offers for holiday activities are also a working environment for many professional athletes. The profession of an athlete is often questioned and perceived as something happening on the border of a hobby, just like the work of an artist. When does a hobby become unpaid work? Or does one’s work become a hobby if a professional repeatedly ends up working for free?

In both art and sports labor is socially erased by talk of talent or vocation. At the same time, the history of art is an endless continuum of representations of work. Cave paintings depicted hunting, the transition to agrarian culture produced images of work in fertile fields, and the industrial revolution produced representations of industry work and representations of work in industry and the mechanisation of manual labour, enabled by new technologies. Today artworks contemplate platform economy and food couriers. Artistic work, on the other hand, is easily reduced to self-portraits of a painter staring into a mirror with a brush in hand, or a photographer standing naked in a forest. It is difficult to communicate artistic work and its processes because they are invisible and often very strange. Talking, and sometimes even thinking about them can feel uncomfortable and even shameful.

Arts and sports have a special, historically changing, position in societies. Their past is connected to religions, and maybe this is also one reason why they are considered as non-jobs: can such straightforward connection to god ever be as mundane as farming or building roads?

Has art, or sport, benefited from being stripped of their special status? That artists and athletes are no longer seen as divine individuals through whom we can encounter greater forces?

The Covid-19 pandemic highlighted the hierarchical nature of work – who is seen in the eyes of society. Art plays a prominent role in celebratory speeches, but is easily forgotten in practice. While the artists were forgotten, cultural products were consumed probably more than ever.

Samalla pandemia ja eristyksissä vietetty aika muistuttivat taiteen maagisuudesta, siitä, miten merkityksellistä on kohdata se fyysisesti, miten tilan tuntu vaikuttaa kokemukseen, ja miten ruutu latistaa teokset ja teot. Taiteeseen liittyvästä lumouksesta puhuminen tuntuu jotenkin vähän nolostuttavalta, vaikka sehän on suuri syy siihen, miksi taidetta on, miksi se on ollut niin pätevä keino lähestyä jumalaa tai ilmasta jumalan olemassaoloa, miksi taiteessa on jotain pyhän kaltaista. Tähän varmasti liittyy myös taiteellisen työn määrittelyn vaikeus: voiko maallinen raadanta tuottaa pyhiä objekteja ja toisaalta, onko jonkun ihmistä suuremman tavoittelu työtä sen tavanomaisessa merkityksessä.

But artistic practice happens in a strange place where the artist is aiming to give a form to what yet is formless.

Art coming into being is magical, and the process of enchantment and being enchanted is always a part of it, even if it is often pushed aside when art is being promoted as a work among other jobs. But artistic practice happens in a strange place where the artist is aiming to give a form to what yet is formless. It is hard to reduce this kind of ongoing interaction with the non-existing into productive practice. It can be difficult to describe these processes even to colleagues. All this is linked to the concepts of vocation and terms and conditions of working.

Recently there has been a lot of talk about the possibility of artists striking and what can be achieved with it. But I don’t think I’m the only one who doesn’t want to go on strike. I want to create art, and I want it to be presented. I want there to be art in the world. If it would become impossible to show it in institutions, I believe art would start to appear in the strangest places in our everyday environments and the world would be filled with strikebreakers.

Creating an ethical code of conduct and in turn the need to create, enjoy and desire art are an equation I haven’t been able to resolve. Changing social structures into the direction where art and work related to it are seen as meaningful and valuable is a task I feel obliged to respond to. At the same time, I feel a sense of betrayal when I am annoyed by the prevalent habit of complaining about structures in the feel while acting on their terms. In the 20th anniversary issue of Mustekala journal, Kalle Lampela deals extensively with ‘poor working conditions’ and the exhibition rental policy that is unfavorable to artists, but positive examples and other ways of working are completely ignored in the article. The lack of alternatives is highlighted if different approaches are not identified and represented.

I am not too happy with the idea of a mythical figure that is fundamentally different from an ordinary citizen, but then again, various examples constantly take us back to this difference.

On the other hand, the whole profession of an artist, researcher or athlete is an unconventional option in a world based on the expectation of constant growth and productivity. I am not too happy with the idea of a mythical figure that is fundamentally different from an ordinary citizen, but then again, various examples constantly take us back to this difference. Part of the Markus Copper exhibition in Kiasma (2023) was a documentary about the artist, in which the artist describes his working habits and how the work became a way of life. In a situation where work is much more than a work, everything else in life becomes subordinate to it. An article in Helsingin Sanomat (‘Kuoleman porteilla’, ‘At the gates of death’, 22.4.2023) presented three athletes talking about their moments close to death. A key motivation in their recovery was the desire to continue their career. “I missed football enormously. The dreams were filled with training and tackles.”, “The daily joy came from being able to do a little more push-ups than a week ago. The Olympics were four months away and I wanted to be there.” The equation between life and work is so significant that even a serious injury does not change it.

The magic and the mysticism related to the essence of art is connected to the questions of holidays and traveling, which in turn revert to the question of work. Is an artist (or any other person doing creative knowledge work) ever on holiday? In a precarious position a holiday is a challenging break to organize. At the same time, it is all the more necessary, as doing nothing, getting bored, resting, as well as new experiences and influences are a prerequisite for cogitation. I can go on a holiday and try to rest, but secretly I am hoping for this to lead into a situation where relaxation and new perspectives create an endless flow of novel ideas. In such a situation, the emergence of ideas can feel almost magical, ideas arising in dreams or in between sleep and being awake, while walking or looking at the sea. Before that, holidaying may have been frustrating, irritating, and felt strange and weird.

Pontus:

My job is to relax. The best way to get artistic work done is to lose my grip, let go and soak up in the sun. That’s why a holiday trip is always a work trip. Last summer I went to Greece with no ulterior motives. On my return, I was so relaxed that I wrote 96 pages almost without noticing, in a semi-negligent state of comfort and exhilaration. When I realised what had happened, I set to ‘work’ and tried to continue writing more consciously. The text turned into a dreary task and fizzled out. My muscles began to tense, I gritted my teeth and could not continue.

The same dynamics sometimes apply to funding. I work best when I get money for a completely different project. If I try to do what I “should” be doing and what I’ve been hired to do, it can get tedious. Then I need to take another vacation to make it possible to restart the project.

Of course, my own behavior is not representative of artistic work in general, but perhaps I can use myself as an example of how ambiguous, even paradoxical, the relations between artistic work, holidays and the so-called traditional (paid) work can be.

When I tell another friend that I don’t know what “work” means any more, they get angry and start shouting that undoubtedly everyone knows when they are working and when they are not.

“I’ve finished working for this summer,” says the artist, and I’m not sure what they are trying to say. When I tell another friend that I don’t know what “work” means any more, they get angry and start shouting that undoubtedly everyone knows when they are working and when they are not. I think there is something dishonest about this comment. Because I know that these people are working all the time in their brains, gathering inspiration, refining ideas and building plans that take much less time to implement than to prepare.

In medieval Europe, it was clear that artistic work means mastering a kind of craft. The artist would hone the work according to tradition and lore, continuing and transforming what already exists. The work is learned under the guidance of masters, has clear criteria and outcomes, and is not very individualistic.

The next phase in Western art emerged with the romantic individual artist of the new age, who by no means “works” but creates works of art inspired by his soul, his psyche, the guardian spirit of genius or the divine spirit of the world. The romantic artist figure escapes from the world of work and profit. Romantic art is creativity, aggression and potential, but not a product of “work” but rather a resistance to work and production.

With modernism, artists in the 20th century became aware of what they were doing. The contemporary artist works in the service of production. There is no longer a market for the artisan artist king crafts, as they lack both an attractive and easily commercialized character and an eventfulness that surrounds them. The romantic artist, on the other hand, looks ridiculous and represents a ‘genius myth’ that everyone wants to dismantle, despite the fact that few people dare to pose as a genius artist anymore.

More and more artists are declaring that they are just a regular employee, who go to the studio to do their hours with the attitude “I’m just here to work”.

Despite the current talk of wage slave artists, anti-bohemianism and genius-myth wreckers, what appeals about art is its freedom, irresponsibility, expressive potentials and overall creative power.

But an artist’s work is not just any work. It aims to create unique acts, events and works of art, unlike the routine work of a cashier in a shop, a law office or a forestry site. I would also claim that people do not enter the arts for the same reasons as they enter sales, law or forestry. Despite the current talk of wage slave artists, anti-bohemianism and genius-myth wreckers, what appeals about art is its freedom, irresponsibility, expressive potentials and overall creative power. For some reason, the contemporary artist has a difficult relationship with this aspect of art. The contemporary artist tries to retreat into the role of the worker. However, this role leaves a slight taste of a role play. After all, artistic activity does not really fit into the dichotomy of work and non-work.

Artists are by no means alone in this. Rather, their situation points to a broader shift in work. The more work is service work done with feelings and gestures and information work done through symbols, the more ambiguous it becomes. Whether you are a bartender, a real estate agent or a researcher, you work with your whole personality. It’s not enough to do the job properly. You also have to be a good guy, have the right attitude, show up in the right places, nurture relationships, express emotions, cultivate an image, build a brand and curate a profile. I just heard about an electrician whose company sells a “smile guarantee” to a client. A mere ‘job’ or ‘product’ is no longer enough; it must be accompanied by an experience, and the electrician must learn to be a kind of performance artist. How to divide emotions and gestures into work and leisure?

Even for blue-collar workers, work is increasingly linguistic and symbolic: using smart devices and AI applications, writing reports, coding or at least understanding code, and above all, communicating. Since language and communication are universal capabilities of the human species, would it even be possible to stop using and developing them? One cannot really be offline from language, nor a personality.

Current production also seems to be based mainly on the appropriation of the common and the obscure. The value of urban space is built on shared activities and movement. The monopoly platforms of data capitalism farm the unpaid activity of their users. Brand values are based on their reputation, generated by consumers and influencers. DIY is mobilised for marketing purposes, whether it’s a skate park in Suvilahti or creating AI models from cognitive and visual raw materials collected. Under these circumstances, the definitions of work and production become very unclear.

When work became more emotional and knowledge-based, it became part of the personalities, creativity and will to live of its makers.

So, it is not really that artists have become workers. More like, workers have become artists. So-called artistic work has served as a laboratory that has created a blueprint for all work. This also partly explains why the labour movement is in such trouble today. When the old factory workers did ‘any job’ – a steady routine work – it was easy for them to refuse to work and to go on strike. Work was alienated and externalised. Work was mainly a means of securing money and social status – less a means of self-expression or a core reason for living. When work became more emotional and knowledge-based, it became part of the personalities, creativity and will to live of its makers. Why would anyone want to deny personality, creativity or the will to live?

Another problem with new and more “artistic” work is its uniqueness. It is very difficult for both artists and, for example, care workers (and teachers, researchers, etc.) to go on strike. They do not necessarily want to strike because the work itself is perceived as meaningful. On the other hand, the problems of refusing to work are quite different from those of mechanically performed work. If the paper rolls are not rolling in the factory, a work stoppage is unlikely to cause any particular damage. However, if a caregiver, teacher or artist stops working, something specific follows: a singular person is not cared for, a pupil does not learn, a creative event does not happen.

How then to go on a strike in such a situation? And how to take a holiday?

In the art world, the answer has been sought, among other things, by romanticising “nomadism”.

Anna:

I was thinking about that “doing work in the brain” and, on the other hand, how the athlete works in their body – how work must necessarily be meaningful when it is organically part of the self, at the conscious and cellular level. How do you even go on a strike from that? By detaching from the self? Could this be related to the issue of nomadism – meaningfulness is not bound to places or structures but comes along – that nomadism is possible and yet again part of a way of life or livelihood that does not attach the individual to the workplace or work community? Even team players are easily replaceable, tradable and transferable.

I wonder about the relationship between communities and individuals, nomadism, and artist’s profession: is the nomadic artist anything but a new genius, a mythical solitary figure who stands out from the masses? The artist living van-life before the concept of van-life was invented.

There is also an expectation and an assumption of responsibility on what comes to those involved in the arts, to the extent that Tom Holert has called it an “imperative of responsibility”.

In turn, this freedom is counterbalanced by the issue of responsibility you mentioned: although one can think of some irresponsibility associated with being an artist (for me, this reminds me of a few male directors), artists also bear an incredible amount of responsibility. Artists are responsible for their own work, responding to endless questioning of their own work and that of their profession, trying to respond to global and local problems and solve inequalities, taking responsibility for the well-being of the whole field in the midst of all the competition and precariousness. There is also an expectation and an assumption of responsibility on what comes to those involved in the arts, to the extent that Tom Holert has called it an “imperative of responsibility”. This imperative is particularly evident in times of crisis, when artists are required to find timely responses to historical events and political changes, social crises and environmental disasters (Holert, 2020, p. 161).

As one cannot take a holiday from making art and thinking, would it be possible to take a holiday from this responsibility? What if a holiday meant irresponsible art-making, where one could focus solely on one’s own thinking and ideas, stewing in one’s own genius, ignoring social issues or community problems. Not articulating anything and not caring about caring and caretaking (whether it’s works, thinking or others).

Pontus:

Outside the art world, artists are sometimes ridiculed for “hustling and bustling” and avoiding the heavy responsibilities of life. However, artists are effectively self-employed, as you suggest. They manage their work and their accounts, work constantly on the defensive, are well aware of social problems, the situations of various minorities, the ongoing ecological collapse and so on. Isn’t this precisely the heavy ‘bearing of responsibility’?

What then does this endless “responsibility” make of the life of art and the artist? Burdensome, worrisome, weary, joyless, guilt-ridden. Hence the suggestion of taking a holiday from responsibility seems so refreshing. Literally, a fresh sea breeze began to blow over the parched earth when I was reading that.

If art needs anything, it needs carefreeness, playfulness, light-hearted enjoyment and joyful irresponsibility.

Art does not need an ounce more responsibility or duties. If art needs anything, it needs carefreeness, playfulness, light-hearted enjoyment and joyful irresponsibility.

Irresponsibility here does not mean outrageous or destructive behaviour, but the ability to free oneself from external stress, and to focus on what is important and interesting. I believe that this kind of art can also eventually produce something that turns out to be political in surprising ways and can enhance our collective capacity to act to change the world, unlike the responsibility talk.

Art made out of obligation and responsibility becomes petrified by its own heaviness and ultimately turns to nothingness, while playful experimentation can unleash delightfully divergent forces.

Even ChatGPT seems to understand the situation. I asked the AI to comment on the proposal for an artist’s holiday. “When an artist takes a holiday from responsibility, they may find themselves in an environment where new ideas can flourish without preconceived notions of what art should be. Such lightness and liberation from responsibility can also serve as an antidote to the artist’s exhaustion, resulting from the constant pressure to meet societal expectations.”

Often you have to be silent for a long time before you can say anything meaningful. Similarly, one must work irresponsibly and effortlessly in order to produce something ‘weighty’ in a good way.

Literature:
Holert, Tom (2020) Knowledge Beside Itself. Contemporary Art’s Epistemic Politics. Sternberg Press.
Lampela, Kalle (2023) ’Ilmaistyön ongelma ja taistelu näyttelytilavuokrista eroon pääsemiseksi’. Kulttuurilehti Mustekala. Teema #1 — 2023 / vol. 87.
Vilén, Jan (2023) ’Kuoleman Portilla’. Helsingin Sanomat 22.4.2023.

_______________________________

Dylan Ray Arnold & Océane Bruel

Lotus Eaters (Greek: λωτοφάγοι, lōtophágoi) are a community of people in Greek mythology who live on a beautiful island dominated by a Lotus-tree. They are very chill and hospitable, and upon the arrival of visitors they generously offer them food and nectar made of the Lotus fruit. The taste is so “fucking good” that those who indulge in it forget their responsibilities and plans back home or anywhere else. They no longer feel any desire to return, content to remain with the Lotus Eaters, floating between a sweet apathy and bliss. But things might fade, turn sour, or ferment in the gut. Once, in order to liberate them from the forever-seduction of the island, Ulysses had to trick his crew with force and strap them back to work.

Further materials for contemplation are provided in the presentation at the Mood Board -meeting room and in the printed Lotus Eaters – Friends&Strangers -magazine, a collection of images bringing a vision to life.

_

Dylan Ray Arnold and Océane Bruel are Helsinki-based visual artists working together alongside their individual practices. With a material-poetic approach, they create sculptures, objects, installations, videos and printed matter. Rooted in the corporeality of everyday life, they look into the ambivalent material spirit of objects, places, and systems. They are interested in the compositions between static and mobile bodies and forms as sculptural situations and images.

_______________________________

Paola Jalili

​​I imagine myself on an inflatable bed under the sun, floating aimlessly in a swimming pool. That could be my artwork—a video about tourism and its relation to labor and gender. A proposal on doing nothing as an artistic practice. A capitalist resistant gesture.

But the truth is that I just want a break.

It’s finally warm outside and I go to a beach nearby with a book that my friend S lent me. I read: “creativity as a concept was at the core of traditional labor market dismantlement, and at the same time it was the model around which the new forms of precarious labor market were being built.”[1]

So our field ended up providing a blueprint for the precarization of everyone else.

As a freelance arts worker dependent on short-term, project-based income, and as someone dealing with immigration bureaucracies that often feel like a second job, it’s hard not to feel fatigued most of the time.

Fatigue, however, has no place in the workplace. “The confluence of modern science (psychology, psychiatry, physiology, and clinical medicine), together with social reformers and social hygienists, together with a managerial attention to efficiency motivated by profit, produced fatigue as a disorder.”[2]

If the worker gets too tired, they may go on a holiday, recharge, and get back to the office to continue [insert profit-making activity]. But spaces of rest, of unwork, inevitably depend on forms of labor that are often invisible or invisibilized, and performed by the most precarized of workers.

It is hard to ignore this when trying to enjoy your holiday break.

When your workplace is not a physical site but your own body, taking a break from work is not always an option. For the artist, the freelancer, the precarious worker, the limits between life and work dissolve like foam in water. Can they ever be on holiday?

I will meet you at that empty, abandoned swimming pool—bring a book, a snack, and let’s take a break together for a little while.

References:
[1] Emanuele Braga, “Techno-utopia. The new technology challenge to infrastructure ecosystems,” in Art for UBI (manifesto), bruno, 2022.
[2] Tom Melick, A Little History of Fatigue, Rosa Press, 2020

_______________________________

Riikka Keränen

Holiday, work, leisure, down time, working holiday, hobby, volunteer work.

In thinking about what to do for this exhibition, I had a lot of thoughts, but it’s hard to stick to any of them. Perhaps it has been that I have tried too hard to “just” think about it in my head, although I know that rarely leads anywhere in my case.

Sotkamo is in a way familiar to me as a place, but it’s also quite unfamiliar. I have been there on holiday. For someone from Ristijärvi, it is quite close, but still, every time I go there, I remember how people here half-jokingly say that they are going abroad when they get to Sotkamo. It’s not that far away, I thought when I was a kid. At the time, I couldn’t think of the other nuances of the saying.

When I visited Sotkamo in the spring, Syntiniemi near the church caught my attention. From the thawed pavement between the big pine trees I could see a mounding snow-covered clearing, perhaps a field or meadow, difficult to say at the time. There was something interesting about it, that sort of empty view. I visited the cape again after the snow melted and liked it more and more. One of the things that fascinates me is the big old pines and birches there, the likes of which you rarely see. Then the meadow is so hilly that you can’t see all of it at once, you have to move around to see it all. The third thing I like is that there is “nothing” on the cape and in the meadow, no benches, no paths, no signposts or information boards.

Although I would not want anything there, I thought I would make there something to see, an attraction, a sight. So that you can leave your home to see something and even just notice that there is something like this existing. Be excited or indifferent.

I’m not sure what I’m going to do yet, maybe I’ll dig a hole and let’s see how it continues from there.

_

Riikka Keränen (b.1984) is a visual artist and mixed worker living and working in Ristijärvi. She graduated from the sculpture department of Kankaanpää Art School in 2010. Keränen’s work is very much about playing and thinking with his hands, a dialogue with the world’s spectrum of materials. Through her work she reflects on the relationship of humans and other organisms to time and the world around us and its various phenomena.

_______________________________

Heidi Kilpeläinen

School of Life exhibition at the old village school of Tipasoja, consists of installations and materials personally collected from the people of Tipasoja, a sparsely populated area in Sotkamo, Kainuu.

The stories and objects are installed into the school, more or less, in a state it was found; An abandoned mess. In the context of the idea School of Life the chaos represents to me what a “life left behind” might look like; A combination of rubbish, stored items, tools, as well as, meaningful objects and materials. It was actually the state of the space – a readymade installation – that inspired me to plan an exhibition for it.

The sensibility of the exhibition echoes with the light installation work titled, Observe Yourselves, located nearby in an abandoned village shop, last year.

The silent, abandoned spaces tell their stories, as well as, about our attitudes toward them. The idea of general neglect beyond unused objects, toward all sorts of issues, experiences, other people, and especially ourselves, is at the heart of my thinking.

“In filth, it will be found”, a quote rooted in a branch of Ancient Philosophy called Alchemy, resonates with an aspect of my own School of Life; The experience of encountering and working with my ‘shadow side’, a term made popular by Jung.

The theme was open for individual interpretations, and thus, the collected materials vary, covering a wide range of associated issues.

In addition to the materials themselves, it is the connection between the stories and objects, that suggest and represent the complex and rich tapestry of each individual’s life.

_______________________________

Mayumi Niiranen-Hisatomi

The concept of vacation/holiday is a relatively new social system that emerged when living and working spaces were separated and the relationship between holidays and religious beliefs began to diminish. In a sense, vacation/holiday is now the epitome of a consumer society: for example, it’s important to provide services to customers as effectively as possible, and the value of the objects used in the places where services are provided can only be measured in monetary terms. In addition, vacation is the time to forget about one’s own labors and rely on the labors of others to the fullest extent. This summer I will try to reflect on these thoughts through my art practice, in other words, through my own labor.

_

Mayumi Niiranen-Hisatomi is a Japanese artist living and working in Kajaani. Her work aims to re-evaluate ancient knowledge, forgotten skills, regionalism, the work (labor) of others, and the use of natural resources through art practice. She uses ancient techniques such as hand weaving, urushi lacquer painting, and kintsugi – the ceramic repair technique to transform these concepts into form.

_______________________________

Olga Spyropoulou & Katriina Kettunen

The planning of Hiukka Stadium Drill started with the question: what kind of threats might we face on a holiday? The question may sound paradoxical when one thinks of the promise that a holiday holds: leisure and recreation. However, along with the promise and dreams come different fears and nightmares.

We first performed our stadium drill in 2021 at the New Performance Turku festival. The theme of the festival that year was survival, and the performance explored aspects of vulnerability in the face of a communal threat.

When we talked about our actual experiences of a holiday, it turned out vulnerability was also present.

Katriina: I’m thinking now of a phrase in Finnish, how is it… It’s something along the lines “you can leave everything behind but yourself” and I think that’s for me the thing that makes me vulnerable, this assumption that going on a holiday *pim!* somehow miraculously will make me happy but that might not happen.

Olga: That reminds me of a Greek poem, Polis by Kavafis. It starts with the quest of a new setting, the quest of a new self which I guess people look for in a holiday: the idea that they can be different from their everyday selves. The poem ends with: “As you’ve wasted your life here, in this small corner, you’ve destroyed it everywhere else in the world.”

Katriina: That’s bleak.

Olga: Since I was a child, I was always getting sick on the eve of the holiday, and it’s still a joke to my father that everytime I travel I am sick. Nowadays, I am so exhausted working all the time as a freelance artist that when I finally get to have a holiday, that time is spent recovering from work and not being able to do much else.

Katriina: Yeah, we often joke with friends, especially those who are in precarious positions in the worklife, that the responsible worker is the one who falls sick on a holiday. You don’t take sick leaves, you are sick at your own expense.

We would like to thank Porin kulttuurisäätö for inviting us to be part of #Holiday365.

_______________________________

Anna-Sofia Sysser

The main character of the story is in need of a vacation. She sits in her studio under fluorescent lights, with air conditioning and heating humming. She has completed the latest application, formulated pleasant replies to urgent emails and sent files by the deadline. Now she’s staring at a blank screen and eating cold pasta from her lunchbox. A question pops into her mind: why am I sitting here, does it make any sense?

The character pushes the thought aside, she has practiced it in a meditation app. The holiday is approaching, the character remembers. She wrote it long ago on the calendar with capital letters. Ordinary days in the flood of to-do-lists and sleet are finally changing to total relaxation.

The character lowers her electric desk, leans back in her office chair, picks up the laptop and scrolls through countless pictures of spa hotels and entertainment centers. She compares the number of services and visitor reviews, looks for the best price, takes care of accommodation, transportation, tours, entrance tickets, equipment, children’s snacks and swimming diapers. She chooses the indoor world – the weather can’t spoil the plans. The character digs out her three cameras, formats memory cards and charges the batteries ready for holiday photos.

A holiday is important for her well-being at work, so she can take care of all this during the working day. After all, she decides her schedules anyway, and knowledge work doesn’t look at the hour. Sometimes she wakes up at night to solve work dilemmas and sometimes vacation plans.

Finally, the main character orders the perfect holiday outfit online. Now her vacation is ready. Nothing could go wrong.

It’s the main character’s fourth vacation day at the destination. The indoor temperature is +30 degrees and the windows show a snow storage pile covered with insulating felt. The character has enjoyed all the activities and the camera’s memory cards are starting to fill up. Now she sits on a plastic chair under plastic plants and drinks vitaminized water. She glances sideways and sees a lifeguard arranging foam floats in a neat row. The character turns her gaze to a wall painting, where parrots fly free in the sunset. She stares at the painted wings of a bird, when a strange feeling slowly overcomes her. It feels in the middle of the stomach, and then at the top of the throat. She doesn’t really know where she is, or what she should be.

But now the main character pauses. Now she comes to a realization. Now she knows. She retrieves her family members from the ball pit, and they walk out of the center.

Now they, and everyone else, know what to do next.

_

Anna-Sofia Sysser (b.1986) is a multidisciplinary artist working in art and research through visual art, documentary material, writing and performance. She holds an MA in Visual Culture and Contemporary Art (Aalto University, 2018) and a BA in Drama instructing (Turku Arts Academy, 2012). For several years now, she has explored the topics of artificial tropical and tropical representations in Finland. For the #Holiday365 exhibition, Sysser dives into the holiday landscapes in Sotkamo, where she spent a large part of her holidays as a child. Her best memories are the hours-long swimming trips to the lake with her cousins. In 2020-2023 Sysser’s working is supported by the Kone Foundation.

_______________________________

#Holiday365 exhibition took place in Sotkamo between 14–23 July 2023 with artists Dylan Ray Arnold & Océane Bruel, Paola Jalili, Riikka Keränen, Heidi Kilpeläinen, Mayumi Niiranen-Hisatomi, Olga Spyropoulou & Katriina Kettunen, Anna-Sofia Sysser. Curated and commissioned by Porin kulttuurisäätö. Illustrations by Maria Sann. Images and photo album courtesy of the artists.